នៅក្នុងម៉ាញ៉េតូស្តាទិច ច្បាប់អំពែរ(ឬទ្រឹស្ដីបទអំពែរ) អាចអោយយើងគណនាតំលៃនៃដែនម៉ាញ៉េទិចបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គីសនី។ ទ្រឹស្ដីនេះទំរង់អាំងតេក្រាលរបស់សមីការម៉ាកស្វែល-អំពែរ។ ទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានរកឃើញដោយអង់ដ្រេ ម៉ារី អំពែរ និងជាសមមូលរបស់ច្បាប់ហ្គោសក្នុងអេឡិចត្រូស្តាទិច

អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
អគ្គីសនី · ម៉ាញ៉េទិច

ពំនោលច្បាប់

កែប្រែ
 
ចរន្តអគ្គីសនី I បង្កើតដែនអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិច B

ក្នុងរបបស្ទើរអចិន្ត្រៃយ៍ឬអចិន្ត្រៃយ៍ ច្បាប់អំពែរពោលថា៖ «សៀកគុលឡាស្យុងតាមខ្សែកោងបិទជិតដែលហ៊ុំព័ទ្ធរបាយចរន្តអគ្គីសនី នៃដែនម៉ាញ៉េទិច ស្មើនឹងផលបូកពិជគណិតរបស់ចរន្ដដែលកាត់តាមផ្ទៃមុខកាត់នោះ។ គេសរសេរ៖

 


រឺ

 


ដែល

អំពីចរន្តអគ្គីសនីដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយខ្សែកោង

កែប្រែ

យើងអាចចែកប្រភេទចរន្តអគ្គីសនីដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយខ្សែកោងជាច្រើនករណី៖

  • បើសិនជាចរន្តនោះជាចរន្តមានរបាយមាឌ ដែលមានដង់ស៊ីតេ   នោះអាំងតង់ស៊ីតេនេះគឺ៖
 
  • បើសិនជាចរន្តនោះជាបណ្ដុំចរន្តខ្សែច្រើន   នោះអាំងតងស៊ីតេនេះគឺ៖
 

ប្រយ័ត្ន៖ ដោយសារតែវាជាផលបូកពិជគណិត គេត្រូវតែដៅទិសរបស់ខ្សែកោង ដើម្បីកំនត់ទិសដៅចរន្តវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន។

  • បើសិនជាចរន្តនោះជារបាយផ្ទៃ ដែលមានដង់ស៊ីតេ   នោះអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តនេះគឺ៖