ច្រកចូហរ គឺជាច្រកសមុទ្រដែលខណ្ឌចែករដ្ឋចូហររបស់ម៉ាឡេស៊ី និង សិង្ហបុរី។

ច្រកចូហរពេលថ្ងៃលិច
ស្ពានចូហរ-សិង្ហបុរី

បច្ចុប្បន្នមានស្ពាន២ឆ្លងកាត់ច្រកនេះគឺ៖

  • ស្ពានចូហរ-សិង្ហបុរី (Johor-Singapore Causeway) ៖ តភ្ជាប់តំបន់ចូហរបារូ (Johor Bahru) នៅម៉ាឡេស៊ីជាមួយតំបន់វូដឡេនស៍ (Woodlands) នៅសិង្ហបុរី។
  • ស្ពានចំនងទី២ម៉ាឡេស៊ី-សិង្ហបុរី (Malaysia-Singapore Second Link) ដែលតភ្ជាប់តំបន់ហ្គេឡាងប៉េតាស (Gelang Patah) នៅរដ្ឋចូហរ ជាមូយតំបន់ទួស (Tuas) នៅសិង្ហបុរី។
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: