ជនជាតិលុនគឺជាក្រុមជនជាតិដើមដែលមានដីដូនតាគឺខេត្តរតនគិរីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។