==ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន=ជាបុរសដែលស្អាត ហើយមាន លុយ

ជា សុផារ៉ា

កាន់តំណែង
១៩៩៣ – ១៩៩៨
អ្នកមុន ស៊ីម កា
អ្នកស្នង កែប ជុតិមា
ព័ត៌មានលំអិត
កើត កម្ពុជា
Nationality កម្ពុជា
Political party គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សាសនា ព្រះពុទ្ធ?

កំរិតវប្បធម៌កែប្រែ

ប្រវត្តិការងារកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ