ជំនួយ:កែប្រែ

ដោយហេតុថា វិគីភីឌា ជាសព្វវចនានុក្រមសេរី ម៉្លោះហើយអ្នកណាក៏អាចកែប្រែ អត្ថបទដែលបានសរសេរ។ រាល់កំណែប្រែ ត្រូវបានរក្សាទុកមួយរំពេច បន្ទាប់ពីបានកែប្រែរួចស្រេច។ ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងណែនាំវិធីតែងអត្ថបទ សំរួលដល់ការកែប្រែ។

វិធីតែងអត្ថបទ
ឧទាហរ
លទ្ធផល
[[សញ្ញាណ]] [[រូបវិទ្យា]] រូបវិទ្យា
[[សញ្ញាណ|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា|មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ]] មុខវិជ្ជាអំពីធម្មជាតិ
[[សញ្ញាណ#មាតិកា]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ]] រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ
[[សញ្ញាណ#មាតិកា|ឈ្មោះត្រូវបង្ហាញ]] [[រូបវិទ្យា#ប្រវត្តិ|ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា]] ប្រវត្តិនៃរូបវិទ្យា
''អក្សរទ្រេត'' ''រូបវិទ្យា'' រូបវិទ្យា
'''អក្សរដិត''' '''រូបវិទ្យា''' រូបវិទ្យា
ចុះបន្ទាត់ពីរដង = ចុះបន្ទាត់មួយដង ឬ <br> ឃ្លា១<br>ឃ្លា២ ឃ្លា១
ឃ្លា២
==ឈ្មោះមាតិកា== ឬ <h2>ឈ្មោះមាតិកា</h2> ==ឈ្មោះមាតិកា== ឬ <h2>ឈ្មោះមាតិកា</h2>

ឈ្មោះមាតិកា

===ឈ្មោះមាតិការង=== ឬ <h3>ឈ្មោះមាតិការង</h3> ===ឈ្មោះមាតិការង=== ឬ <h3>ឈ្មោះមាតិការង</h3>

ឈ្មោះមាតិការង

====ឈ្មោះមាតិការងរង==== ឬ <h4>ឈ្មោះមាតិការងរង</h4> ====ឈ្មោះមាតិការងរង==== ឬ <h4>ឈ្មោះមាតិការងរង</h4>

ឈ្មោះមាតិការងរង

[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ ពណ៌នាអំពីទំព័រនោះ] [http://km.wikipedia.org/wiki ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ] ទំព័រដើម នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ
[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[http://ទំព័រតំណភ្ជាប់ក្រៅ] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា ទំព័រដើមរបស់វិគីភីឌា[1] ជាទីសំរាប់ស្វែងយល់អំពី វិគីមីឌា
<nowiki>ដកកូដវិគី</nowiki> <nowiki>'''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''</nowiki> '''អក្សរនៅតែអត់ទ្រេត '''
បញ្ជីអត់លំដាប់ (ប្រើសញ្ញា * នៅដើមបន្ទាត់) *គំនិត ១<br> *គំនិត ២
 • គំនិត ១
 • គំនិត ២
*គំនិត ១<br> **គំនិត ១.១ <br> គំនិត ១.២ <br> *គំនិត ២ <br> **គំនិត ២.១ <br> ***គំនិត ២.១.២
 • គំនិត ១
  • គំនិត ១.១
  • គំនិត ១.២
 • គំនិត ២
  • គំនិត ២.១
   • គំនិត ២.១.២
បញ្ជីមានលំដាប់ (ប្រើសញ្ញា # នៅដើមបន្ទាត់) #គំនិត ១ <br> #គំនិត ២
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
#គំនិត ១ <br> ##គំនិត ១.១ <br> ##គំនិត ១.២ <br> #គំនិត ២ <br> ##គំនិត ២.១ <br> ##គំនិត ២.២
 1. គំនិត ១
  1. គំនិត ១.១
  2. គំនិត ១.២
 2. គំនិត ២
  1. គំនិត ២.១
  2. គំនិត ២.២
ខិតឃ្លាអក្សរទៅស្តាំ (ដោយដាក់សញ្ញា : នៅដើមបន្ទាត់) :ចូលមួយបន្ទាត់ :ចូលមួយបន្ទាត់
::::ចូលបួនបន្ទាត់ ::::ចូលបួនបន្ទាត់
#គំនិត ១ <br> #គំនិត ២ <br> :ចំណាំបន្ថែម
 1. គំនិត ១
 2. គំនិត ២
ចំណាំបន្ថែម