ដានតេ អាលីគីអេរី

ឌូរ៉ានតេ ដេគ្លី អាលីគីអេរីដានតេ អាលីគីអេរី ឬហៅខ្លី ៗ ថា ដានតេ (អ៊ីតាលី ៖ [Durante degli Alighieri; Dante Alighieri] error: {{lang}}: text has italic markup (help)) (ឆ្នាំ ១២៦៥ - ឆ្នាំ ១៣២១) គឺជាអ្នកកំណាព្យជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅសម័យកណ្ដលចុង ។

Dante03.jpg
De vulgari eloquentia, 1577

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ

[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:បុគ្គលនៅសតវត្សទី ១៣