1/និយមន័យ:ដែនអគ្គីសនីជាលំជុំវិញបន្ទុកអគ្គីសនីQដែលធ្វើអោយបន្ទុកសាកqរងនូរកម្លាំងអគ្គីសនី។ រូមមន្តE=F/q +ដែនបង្កើតដោយចំណុចបន្ទុកអគ្គសនីQ: រូបមន្ត E=k Q/r*2