តន្ត្រី (អង់គ្លេសmusic) គឺជាសិល្បៈប្រភេទមួយនិងសកម្មភាពវប្បធម៌ដែលមា[មជ្ឈគតិជាសំឡេងដែលបានរៀបចំនៅក្នុងពេលវេលាដែលកំណត់ ។ ធាតុរួមនៃតន្ត្រីមានទីលាន (ដែលគ្រប់គ្រងបទភ្លេងនិងភាពសុខដុម) ចង្វាក់ (and its associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics (loudness and softness), and the sonic qualities of timbre and texture (which are sometimes termed the "color" of a musical sound). Different styles or types of music may emphasize, de-emphasize or omit some of these elements. Music is performed with a vast range of instruments and vocal techniques ranging from singing to rapping; there are solely instrumental pieces, solely vocal pieces (such as songs without instrumental accompaniment) and pieces that combine singing and instruments. The word derives from Greek μουσική (mousike; "art of the Muses").[១]អត្ថបទជាអក្សរទ្រេត

__ve__{"type":"linear","range":{"type":"range","from":52,"to":57}}
តកម្រូបជ្កាយបញ្ចសាខា។

ង រួមប្រវត្តិ និគ្នាកែប្រែ

អាការៈលេខភ្លេង និង ប្រពៃណីកែប្រែ

bnx

ការតែងកាព្យចំរៀង, បំណកស្រាយ,​ ប្រគុំកែប្រែ

ការប្រគុំកែប្រែ

ការស្តាប់និងការទទួលកែប្រែ

មហាជននិងបច្ចេកវិទ្យាកែប្រែ

ការអប់រំកែប្រែ

ភ្លេងជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំទូទៅកែប្រែ

ការសិក្សាកែប្រែ

ប្រើប្រាស់ក្នុងព្យាបាលរោគកែប្រែ

កំណត់សំគាល់កែប្រែ

មើងផងដែរកែប្រែ

រាយបញ្កែប្រែ

ដើមរឿងពាក់ព័ន្ធកែប្រែ

បណ្តាខ្សែភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ

http://en.wikipedia.org/wiki/Music

តន្ត្រី​គឺ​ជា​សិល្បៈ​មួយ​ សម្លេង​ដែលមានវិញ្ញាណ ដែល​គេហៅ​ភាព​ត្រូ​វគ្នា​នៃ​ចង្វាក់។ល។ តន្រី្ត​ជា​របស់​យើង​គ្រប់​គ្នា ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​យើង​បាន​លើក​យក​ឧទាហរណ៍​អំពី តន្ត្រី​ខ្មែរ មក​បក​ស្រាយ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ងាយ​ស្រួល​យល់។

ធាតុរបស់ន្រីគឺកែប្រែ

សម្លេងដែលមាន៤ជារូបមន្ត

  1. "Mousike, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, at Perseus" perseus.tufts.edu ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 27 October 2015