តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

តារាងនៃវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាតារាងអាំងតេក្រាល (ព្រីមីទីវ) នៃ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ សំរាប់អាំងតេក្រាលដែលមានអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ សូមមើលតារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។ សំរាប់តារាងពេញលេញសូមមើលតារាងអាំងតេក្រាល។. សូមមើលផងដែរ អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ

នៅក្នុងគ្រប់រូបមន្តខាងក្រោម a ជាចំនួនថេរខុសពីសុន្យ ហើយ C ជា ថេររបស់អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ ស៊ីនុសកែប្រែ

 
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ កូស៊ីនុសកែប្រែ

 
    (ចំពោះ )
 
 
 
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
 
 
 
 
 
 
    (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ តង់សង់កែប្រែ

 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )


 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ សេកង់កែប្រែ

 
    (ចំពោះ )
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ កូសេកង់កែប្រែ

 
 
    (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមានតែ កូតង់សង់កែប្រែ

 
    (ចំពោះ )
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមាន ស៊ីនុស និង កូស៊ីនុសកែប្រែ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
ផងដែរ:     (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
ផងដែរ:     (ចំពោះ )
ផងដែរ:     (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
 
    (ចំពោះ )
    (ចំពោះ )
ផងដែរ:     (ចំពោះ )
ផងដែរ:     (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមាន ស៊ីនុស និង តង់សង់កែប្រែ

 
    (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមាន កូស៊ីនុស និង តង់សង់កែប្រែ

    (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមាន ស៊ីនុស និង កូស៊ីនុសកែប្រែ

    (ចំពោះ )

អាំងតេក្រាលដែលមាន កូស៊ីនុស និង កូតង់សង់កែប្រែ

    (ចំពោះ )


អាំងតេក្រាលដែលមានគោលឆ្លុះគ្នាកែប្រែ