តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

តារាងនៃវិគីមីឌា

ខាងក្រោមនេះគឺជា តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល​ ៖

សំគាល់ ៖ អាចត្រូវជំនួសដោយ ឬ អថេរផ្សេងទៀត។

ចំពោះ
ចំពោះ
ដែល គឺជាអនុគមន៍អាំងតេក្រាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ដែល ជាអនុគមន៍កំហុស(error function)
ចំពោះ
ដែល
[១]
ដែល

អាំងតេក្រាលកំនត់កែប្រែ

  for   ដែលជាមធ្យមលោការីត
 
  (អាំងតេក្រាលហ្គោស(Gaussian integral))
 
 
 
 
    ជាចំនួនគត់ (!! ជាហ្វាក់តូរីយែល២ជាន់ (double factorial))
 
 
 
 
 
  (  បញ្ជាក់ដោយ អនុគមន៍បេសស៊េល(Bessel function) ប្រភេទទី១)
 


  1. Weisstein, Eric W., "Power Tower", MathWorld.