តារាសាស្ត្រ គឺជាវិទ្យា​សា​ស្រ្ត​ធម្មជាតិដែលសិក្សាអំពីផ្កាយនិងវត្ថុតារាសាស្ត្រផ្សេងទៀត្រ រួមទាំងបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយរបស់ទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ជា៖ ចន្ទ​រ​កាស, ផ្កាយដុះកន្ទុយ, អាចម៍ផ្កាយ

ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

អត្ថបទពិសេសកែប្រែ