ទៃយិនសៀនចុណ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តៃយិនសៀនជុន)

ទៃយិនសៀនចុណព្រះ​ច័ន្ទទរទេវី (អង់គ្លេស: Tai yin xian junថៃ: ไท้อิมแชกุน,太阴星君) គឺ តេបធីតា​រក្សា​ព្រះច័ន្ទ[១] ជាព្រះម៉ែព្រះច័ន្ទ [២]និង ទេវតាទៀងទាត់ទន សាសនាតាវ.[៣]

ទៃយិនសៀនចុណ
(ព្រះ​ច័ន្ទទរទេវី)


ឯកសារយោង

កែប្រែ

កំណត់

កែប្រែ
  1. 《道門定制‧卷三》
  2. 《太上靈寶淨明飛仙度人經法》
  3. 《道法會元‧金火天丁陽芒鍊度儀》

មើលផងដែរ

កែប្រែ