តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ឃ្ជឺស្សឺ)

តំបន់ឃ្ជឺស្សឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ