កោះឃ្យូស្ស៊ូ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺ)

តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ