កោះស៊ិកុគឹ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ស៊ិកុគឹ)

តំបន់ស៊ីកុគឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ