ត្រកៀត ជាពួក​រុក្ខជាតិ​ដូចត្រាវ ធាង​និង​គល់​ប្រើ​ជា​បន្លែ​បាន : សម្ល​ម្ជូរ​ត្រកៀត ។ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន Monochoria hastata និង ត្រកៀតប៉ោង (ឬ កំប្លោក; Eichhornia crassipes) ។ នាងមហោទរាទេវី ធីតាកបិលមហាព្រហ្ម ទ្រង់សៀត​ផ្កា​ត្រកៀត ។

Pontederiaceae
Monochoria vaginalis
Scientific classification
រជ្ជៈ:
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
លំដាប់:
អំបូរ:
Pontederiaceae

Genera

Eichhornia Kunth
Eurystemon
Heteranthera Ruiz & Pav.
Hydrothrix
Monochoria C.Presl
Pontederia L.
Reussia
Scholleropsis H.Perrier
Zosterella