ត្រាហ្សាន (18 ខែកញ្ញា 53 - 8 ខែសីហាឆ្នាំ 117 គ) ជាព្រះចៅអធិរាជទី 13 នៃការ ចក្រភព រ៉ូម នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្ររបស់លោកទទួលបានទឹកដីអតិបរមារបស់ខ្លួន

ត្រាហ្សាន