ត្រីកោណសាមញ្ញ

ត្រីកោណសាមញ្ញគឺត្រីកោណដេលមានជ្រុងបីមិនស្មើគ្នាឬមុំបីមនស្មើគ្នា។