ត្រីគល់រាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Catlocarpio siamensis, អង់គ្លេសgiant barb, ថៃกระโห้ ឬ กะมัน)