ត្រីផ្សោតនៅកម្ពុជា

ត្រីផ្សោតនៅកម្ពុជា

កែប្រែ

  ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រភេទសត្វត្រីផ្សោតផ្សោងៗគា្ននោំក្នុងទនេ្លមេគង្គ។បច្ចប្បន្នត្រីផ្សោតនៅសល់តែ៤០ទៅ៥០ភាគរយដែលមាននៅកនែ្លងជ្រៅនៃទឹកទនេ្លមេនុកTonle Monuk ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិ Kon son Bat ខេត្តក្រចេះប្រមាណ១៥km ខាងជើងនៃខេត្តក្រចេះ១ kilometeres ពីរមណីយដា្ធន kampy មានត្រីផ្សោតខ្លេះបណោ្តលអោយ២,8m ហើយអាចរស់នៅពី២០ទៅ៣០ឆ្នាំត្រីនេះមានមានកូនត្រឺមតែ ១ឆ្នាំប៉ុនោះនៅក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំហើយការរស់នៅរបស់វាមានលក្ខណះរស់នៅជាក្រុម។ប្រសិនបើយើងឃើងត្រីផ្សោតមូយយើងនិងអានឃើងវាច្រើនក្បាល់ទៀត។ត្រីផ្សោតវាមានខួរក្បាលធំហើយមានលក្ខណៈស្មុកសា្មញជាងខូរក្បាលមនុស្ស។ត្រីផ្សោតអាចសំដែងសិល្បះរឺសៀកសំរាប់ភៀ្ញវទស្សនា។ត្រីផ្សោតវាមានប្រព័ន្ធយ៉ាងជាក់លាក់ហើយមានជំរៅទៅដល់១០mពីក្នុងទឹកត្រីនេះវាអាចរស់នៅក្នុងទឹកយ៉ាងជ្រៅ។កាលពីទសតវត្សទី៧០ត្រីផ្សោតមានរហូត់ទៅដល់១០ម៉ឺនក្បាលទៅក្នុងទនេ្លមេគង្គហើយវាអាចផ្លាស់ទីបានយ៉ាងសុវតិ្តភាពីទនេ្លមេគង្កទៅទនេ្លសាបនៅពេលទឹកទ្បើងតែនៅពេលទឺកស្រកជាអកុសលសំពូកវា។ ជាអកុសលនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៏ប៉ុនប៉ូតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ដល់១៩៧៨ពូកខែ្មរក្រហម​បានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនធំៗដើម្បើសំលាប់ត្រីផ្សោត។នៅក្នុងផ្លូវសេដ្ធកិច្ចត្រីផ្សោតមានប្រយោជន៏អាចទាញ់រកប្រាក់ កំរៃបានក្នុងវិស័យទេសចរណ៏(រឺក៏វិសយ័ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ)យ៉ាងណាមិញត្រីផ្សោតមានប្រយោជន៏សំរាប់ធម្មជាតិរឺបរិសា្ថនហើយនិងប្រព័នសេដ្ធកិច្ច។