ត្រីពណ៌ គឺជានាមនៃទង់ជាតិ់មានឆ្នូតបីទំហំដូចគ្នា បញ្ឈរឬផ្ដេកក៏បាន។

កម្ពុជាក្រោម

ទង់ជាតិត្រីពណ៌ផ្ដេកចាស់ជាងគេមួយគឺទង់ជាតិហូឡង់ ហើយទង់ជាតិត្រីពណ៌បញ្ឈរចាស់ជាងគេមួយគឺទង់ជាតិបារាំង

បញ្ជីរាយ ទង់ជាតិត្រីពណ៌កែប្រែ

អាហ្វ្រិកកែប្រែ

អាមេរិកកែប្រែ

អាស៊ីកែប្រែ

អឺរ៉ុបកែប្រែ

ទង់ជាតិម៉ិចស៊ិកកែប្រែ

ទង់ជាតិម៉ិចស៊ិកមិនមែនត្រីពណ៌ពិតទេ ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសនេះ ប្រជាជនហៅទង់ជាតិថា «ទ្រីកុលោរ៏» (Tricolor) ដែលត្រីពណ៌។