ថ្ងៃសុក្រ

ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍


សបា្ដហ៏
ថៃ្ង អាទិត្យ - ថ្ងៃ ច័ន្ទ - ថ្ងៃ អង្គារ - ថ្ងៃ ពុធ - ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ - ថ្ងៃ សុក្រ - ថ្ងៃ សៅរ៏


ថៃ្ងសុក្រគឺជាថៃ្ងលេខទី៦នៅក្នុងមួយសបា្ដហ៏។ មានផ្កាយមួយដែលយើងហៅ»ផ្កាយសុក្រ»ឫផ្កាយប្រប្រចាំទ្វីប។

ភាសា ឈោ្មះ មានន័យ
ភាសាអេស្ផាញល viernes ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាកាតាឡាន divendres ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាប្ារាំង vendredi ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាកាយិគួ venres ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាអ៊ិតាលី - ភាសាឡាតាំង venerdì ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាអង់គេ្លស Friday ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាជប៉ុន 金曜日(kin'yôbi) ថៃ្ថលោហធាតុ
ភាសាព័រទុយហ័្គល sexta-feira ថ្ងៃទី៦
ភាសាខេចូអា ch'askachaw ថ្ងៃផ្កាយព្រះគ្រោះ
ភាសាអាឡឹម៉ង់ Freitag ថៃ្ងព្រះនាងកាមទេព
ភាសាHebraic יום ששי ថ្ងៃទី៦
ភាសាចិន 星期五 (xīng qī wǔ) ថ្ងៃទី៦
ភាសារុស្ស៊ិ pyatnitsa ថ្ងៃទី៤