ទសវត្សរ៍ ១៩៥០ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៥០-១៩៥៩

ទសវត្សរ៍ទី ១៩៦ មានន័យថាកំឡុងឆ្នាំ ១៩៥១-១៩៦០