ទសវត្សរ៍ ១៩៦០

ទសវត្សរ៍ ១៩៦០ មានន័យថារយៈពេល ១៩៦០-១៩៦៩

ទសវត្សទី ១៩៧ មានន័យថារយៈពេល ១៩៦១-១៩៧០