ទសវត្សរ៍ ១៩៨០

ទសវត្សរ៍ ១៩៨០ មានន័យថារយៈពេល ១៩០-១៩៩

ទសវត្សទី ១៩៩ មានន័យថារយៈពេល ១៩៧១-១៩៩