ទាយស្រះ (ថៃ: ท้ายสระ បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​ឆ្នាំ១៧៣៣) ជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអយុធ្យាចាប់ពីឆ្នាំ១៧០៩ ដល់ ១៧៣៣។

ទាយស្រះ
ท้ายสระ
King of Ayutthaya
King of Siam
រជ្ជកាល1709–1733
អង្គមុនSuriyenthrathibodi
អង្គក្រោយBorommakot
សុគត1733
Ayutthaya, Ayutthaya Kingdom
រាជពន្ធភាពPrincess Rachanurak
រាជបច្ឆាញាតិ9 sons and daughters
វង្សBan Phlu Luang dynasty
បិតាKing Suriyenthrathibodi
មាតាPhanwasa

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ

កែប្រែ