ទិវាករបណ្ឌិត

ព្រាហ្មណ៍ទិវាករបណ្ឌិត លោកត្រូវជារាជបុរោហិតរបស់វ្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី៤ និងត្រូជាព្រះគ្រូរបស់វ្រះបាទជយវម៌្មទី៧ផងដែរ។ ព្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បុរោហិត របស់ព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី៤ ឈ្មោះ ទិវាករបណ្ឌិត ដែលប្រហែលជាមានហេតុកើតទំនាស់អ្វីជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរ ឬដោយប្រាថ្នាលាភសក្ការៈ រួចចាកចោលក្រុងអង្គរ ទៅបំរើរាជវង្សថ្មីនេះ។

ឯកសារយោងកែប្រែ

[១]

  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=762709890437467&id=741379032570553