បើកបញ្ជីមេ

ប្រាក ឬក៏ ប្រាហ្ក គឺជារដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋឆេក