ទេពធីតាព្កុលមាស

ទេពធីតាព្កុលមាសព្រះនាងព្កុលមាស (អង់គ្លេស: The Legend of princess Pkol Meas , ថៃ: เจ้าหญิงพิกุลทอง , ឡាតាំង: ພິກຸລທອງ ) គឺ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបុរាណ។.[១][២]

ទេពធីតាព្កុលមាស
(ព្រះនាងព្កុលមាស)
ដើមឈើព្កុល.

តួអង្គនៅក្នុងរឿងទេពធីតាព្កុលមាស

កែប្រែ
ទេពធីតាព្កុលមាស
ឈ្មោះតួអង្គ តួអង្គត្រូវជា
ព្រះនាងព្កុលមាស ព្រះនាងព្កុលមាស ឬ ទេពធីតាព្កុលមាស.
ព្រះពិជ័យមកុដ
ព្រះម៉ែជំនាងទូក
ព្រះឥន្ទ
ព្រះអគ្គីទេវី(ម៉ែព្រះភ្លើង)
ព្រះម៉ែធរណី


កំណត់

កែប្រែ


មើលផងដែរ

កែប្រែ