ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់


This is the speedy-deletion template for this wiki. Please do not delete this template unless you know what you're doing.

បំរើបំរាស់កែប្រែ

ប្រើ

{{លុបជាបន្ទាន់|មូលហេតុ}}
កូដ លទ្ធផល
{{លុបជាបន្ទាន់}}
Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា មូលហេតុ
{{លុបជាបន្ទាន់|ទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម}}
Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា ទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។