ទំព័រគំរូ:All messages

This is a list of all messages available in the MediaWiki: namespace

 Name
 Default text
 Current text
 1movedto2
 $1 moved to $2
 [[:ទំព័រគំរូ:1movedto2]]
 about
 About
 {{dablink|<!--

-->{{#if: {{{1|}}}|<!-- -->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|អត្ថបទ|ទំព័រ}}នេះស្ដីអំពី {{{1}}}។&#32;&#32;}}<!-- -->ចំពោះ{{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត}} សូមមើល {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]{{#ifeq:{{{4|}}}|and|&#32;និង {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}}}|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}។<!-- -->{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|<!-- -->{{#ifeq:{{{4|}}}|and||<!-- "and" is a special word, don't output "For and, ..." -->&#32;&#32;ចំពោះ {{#ifeq:{{{4}}}|1|other uses|{{{4}}}}}សូមមើល {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]{{#ifeq:{{{6|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}}}|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}។}}<!-- -->{{#if:{{{6|}}}|<!-- -->{{#ifeq:{{{6|}}}|and||<!-- -->&#32;&#32;ចំពោះ {{#ifeq:{{{6}}}|1|other uses|{{{6}}}}}សូមមើល {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]{{#ifeq:{{{8|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}}}|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}។}}<!-- -->{{#if:{{{8|}}}|<!-- -->{{#ifeq:{{{8|}}}|and||<!-- -->&#32;&#32;For {{#ifeq:{{{8}}}|1|other uses|{{{8}}}}}, see {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (អសង្ស័យកម្ម)]]}}.}}<!-- -->}}<!-- -->}}<!-- -->}}}}}}<!-- -->{{#if:{{{_nocat|}}}||{{#if:{{{1|}}}{{{2|}}}||{{#if:{{{3|}}}|[[Category:Hatnote templates using unusual parameters|A{{PAGENAME}}]]}}}}{{#ifeq:{{str left|{{{1}}}|3}}|is |[[Category:Hatnote templates using unusual parameters|B{{PAGENAME}}]]}}}}<noinclude> {{Documentation}} </noinclude>

 aboutpage
 Wikipedia:About
 [[:ទំព័រគំរូ:Aboutpage]]
 aboutwikipedia
 About Wikipedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Aboutwikipedia]]
 accmailtext
 The Password for '$1' has been sent to $2.
 [[:ទំព័រគំរូ:Accmailtext]]
 accmailtitle
 Password sent.
 [[:ទំព័រគំរូ:Accmailtitle]]
 actioncomplete
 Action complete
 [[:ទំព័រគំរូ:Actioncomplete]]
 addedwatch
 Added to watchlist
 [[:ទំព័រគំរូ:Addedwatch]]
 addedwatchtext
 The page "$1" has been added to your <a href="/wiki/Special:Watchlist">watchlist</a>.

Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear <b>bolded</b> in the <a href="/wiki/Special:Recentchanges">list of recent changes</a> to make it easier to pick out.</p>

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

 [[:ទំព័រគំរូ:Addedwatchtext]]
 administrators
 Wikipedia:Administrators
 [[:ទំព័រគំរូ:Administrators]]
 affirmation
 I affirm that the copyright holder of this file

agrees to license it under the terms of the $1.

 [[:ទំព័រគំរូ:Affirmation]]
 all
 all
 [[:ទំព័រគំរូ:All]]
 allmessages
 All_messages
 [[:ទំព័រគំរូ:Allmessages]]
 allmessagestext
 This is a list of all messages available in the MediaWiki: namespace
 [[:ទំព័រគំរូ:Allmessagestext]]
 allpages
 All pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Allpages]]
 alphaindexline
 $1 to $2
 [[:ទំព័រគំរូ:Alphaindexline]]
 alreadyloggedin
 <font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br>
 [[:ទំព័រគំរូ:Alreadyloggedin]]
 alreadyrolled
 Cannot rollback last edit of [[$1]]

by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the article already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

 [[:ទំព័រគំរូ:Alreadyrolled]]
 ancientpages
 Oldest articles
 [[:ទំព័រគំរូ:Ancientpages]]
 anontalkpagetext
 ---- ''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.'' 
 [[:ទំព័រគំរូ:Anontalkpagetext]]
 articleexists
 A page of that name already exists, or the

name you have chosen is not valid. Please choose another name.

 [[:ទំព័រគំរូ:Articleexists]]
 articlepage
 View article
 [[:ទំព័រគំរូ:Articlepage]]
 asksql
 SQL query
 [[:ទំព័រគំរូ:Asksql]]
 asksqltext
 Use the form below to make a direct query of the

database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

 [[:ទំព័រគំរូ:Asksqltext]]
 autoblocker
 Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".
 [[:ទំព័រគំរូ:Autoblocker]]
 badarticleerror
 This action cannot be performed on this page.
 [[:ទំព័រគំរូ:Badarticleerror]]
 badfilename
 Image name has been changed to "$1".
 [[:ទំព័រគំរូ:Badfilename]]
 badfiletype
 ".$1" is not a recommended image file format.
 [[:ទំព័រគំរូ:Badfiletype]]
 badipaddress
 No user exists by that name
 [[:ទំព័រគំរូ:Badipaddress]]
 badquery
 Badly formed search query
 [[:ទំព័រគំរូ:Badquery]]
 badquerytext
 We could not process your query.

This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

 [[:ទំព័រគំរូ:Badquerytext]]
 badretype
 The passwords you entered do not match.
 [[:ទំព័រគំរូ:Badretype]]
 badtitle
 Bad title
 [[:ទំព័រគំរូ:Badtitle]]
 badtitletext
 The requested page title was invalid, empty, or

an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

 [[:ទំព័រគំរូ:Badtitletext]]
 blanknamespace
 (Main)
 [[:ទំព័រគំរូ:Blanknamespace]]
 blockedtext
 Your user name or IP address has been blocked by $1.

The reason given is this:<br>''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wikipedia:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

==Note to AOL users== Due to continuing acts of vandalism by one particular AOL user, Wikipedia often blocks AOL proxies. Unfortunately, a single proxy server may be used by a large number of AOL users, and hence innocent AOL users are often inadvertently blocked. We apologise for any inconvenience caused.

If this happens to you, please email an administrator, using an AOL email address. Be sure to include the IP address given above.

 [[:ទំព័រគំរូ:Blockedtext]]
 blockedtitle
 User is blocked
 [[:ទំព័រគំរូ:Blockedtitle]]
 blockip
 Block user
 [[:ទំព័រគំរូ:Blockip]]
 blockipsuccesssub
 Block succeeded
 [[:ទំព័រគំរូ:Blockipsuccesssub]]
 blockipsuccesstext
 "$1" has been blocked.

<br>See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

 [[:ទំព័រគំរូ:Blockipsuccesstext]]
 blockiptext
 Use the form below to block write access

from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wikipedia:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

 [[:ទំព័រគំរូ:Blockiptext]]
 blocklink
 block
 [[:ទំព័រគំរូ:Blocklink]]
 blocklistline
 $1, $2 blocked $3
 [[:ទំព័រគំរូ:Blocklistline]]
 blocklogentry
 blocked "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Blocklogentry]]
 blocklogpage
 Block_log
 [[:ទំព័រគំរូ:Blocklogpage]]
 blocklogtext
 This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically 

blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

 [[:ទំព័រគំរូ:Blocklogtext]]
 bold_sample
 Bold text
 [[:ទំព័រគំរូ:Bold sample]]
 bold_tip
 Bold text
 [[:ទំព័រគំរូ:Bold tip]]
 booksources
 Book sources
 [[:ទំព័រគំរូ:Booksources]]
 booksourcetext
 Below is a list of links to other sites that

sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for. Wikipedia is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

 [[:ទំព័រគំរូ:Booksourcetext]]
 brokenredirects
 Broken Redirects
 [[:ទំព័រគំរូ:Brokenredirects]]
 brokenredirectstext
 The following redirects link to a non-existing article.
 [[:ទំព័រគំរូ:Brokenredirectstext]]
 bugreports
 Bug reports
 [[:ទំព័រគំរូ:Bugreports]]
 bugreportspage
 Wikipedia:Bug_reports
 [[:ទំព័រគំរូ:Bugreportspage]]
 bureaucratlog
 Bureaucrat_log
 [[:ទំព័រគំរូ:Bureaucratlog]]
 bureaucratlogentry
 set $1: $2
 [[:ទំព័រគំរូ:Bureaucratlogentry]]
 bureaucrattext
 The action you have requested can only be

performed by sysops with "bureaucrat" status.

 [[:ទំព័រគំរូ:Bureaucrattext]]
 bureaucrattitle
 Bureaucrat access required
 [[:ទំព័រគំរូ:Bureaucrattitle]]
 bydate
 by date
 [[:ទំព័រគំរូ:Bydate]]
 byname
 by name
 [[:ទំព័រគំរូ:Byname]]
 bysize
 by size
 [[:ទំព័រគំរូ:Bysize]]
 cachederror
 The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.
 [[:ទំព័រគំរូ:Cachederror]]
 cancel
 Cancel
 [[:ទំព័រគំរូ:Cancel]]
 cannotdelete
 Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)
 [[:ទំព័រគំរូ:Cannotdelete]]
 cantrollback
 Cannot revert edit; last contributor is only author of this article.
 [[:ទំព័រគំរូ:Cantrollback]]
 categories
 Page categories
 [[:ទំព័រគំរូ:Categories]]
 category
 category
 [[:ទំព័រគំរូ:Category]]
 category_header
 Articles in category "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Category header]]
 changepassword
 Change password
 [[:ទំព័រគំរូ:Changepassword]]
 changes
 changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Changes]]
 columns
 Columns
 [[:ទំព័រគំរូ:Columns]]
 commentedit
 (comment)
 [[:ទំព័រគំរូ:Commentedit]]
 confirm
 Confirm
 [[:ទំព័រគំរូ:Confirm]]
 confirmcheck
 Yes, I really want to delete this.
 [[:ទំព័រគំរូ:Confirmcheck]]
 confirmdelete
 Confirm delete
 [[:ទំព័រគំរូ:Confirmdelete]]
 confirmdeletetext
 You are about to permanently delete a page

or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wikipedia:Policy]].

 [[:ទំព័រគំរូ:Confirmdeletetext]]
 contextchars
 Characters of context per line
 [[:ទំព័រគំរូ:Contextchars]]
 contextlines
 Lines to show per hit
 [[:ទំព័រគំរូ:Contextlines]]
 contribslink
 contribs
 [[:ទំព័រគំរូ:Contribslink]]
 contribsub
 For $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Contribsub]]
 contributions
 User contributions
 [[:ទំព័រគំរូ:Contributions]]
 copyrightpage
 Wikipedia:Copyrights
 [[:ទំព័រគំរូ:Copyrightpage]]
 copyrightpagename
 Wikipedia copyright
 [[:ទំព័រគំរូ:Copyrightpagename]]
 copyrightwarning
 Please note that all contributions to Wikipedia are

considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

 [[:ទំព័រគំរូ:Copyrightwarning]]
 couldntremove
 Couldn't remove item '$1'...
 [[:ទំព័រគំរូ:Couldntremove]]
 createaccount
 Create new account
 [[:ទំព័រគំរូ:Createaccount]]
 createaccountmail
 by eMail
 [[:ទំព័រគំរូ:Createaccountmail]]
 cur
 cur
 [[:ទំព័រគំរូ:Cur]]
 currentevents
 Current events
 [[:ទំព័រគំរូ:Currentevents]]
 currentrev
 Current revision
 [[:ទំព័រគំរូ:Currentrev]]
 databaseerror
 Database error
 [[:ទំព័រគំរូ:Databaseerror]]
 dateformat
 Date format
 [[:ទំព័រគំរូ:Dateformat]]
 dberrortext
 A database query syntax error has occurred.

This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

 [[:ទំព័រគំរូ:Dberrortext]]
 dberrortextcl
 A database query syntax error has occurred.

The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

 [[:ទំព័រគំរូ:Dberrortextcl]]
 deadendpages
 Dead-end pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Deadendpages]]
 debug
 Debug
 [[:ទំព័រគំរូ:Debug]]
 defaultns
 Search in these namespaces by default:
 [[:ទំព័រគំរូ:Defaultns]]
 defemailsubject
 Wikipedia e-mail
 [[:ទំព័រគំរូ:Defemailsubject]]
 deletecomment
 Reason for deletion
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletecomment]]
 deletedarticle
 deleted "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletedarticle]]
 deletedtext
 "$1" has been deleted.

See $2 for a record of recent deletions.

 [[:ទំព័រគំរូ:Deletedtext]]
 deleteimg
 del
 [[:ទំព័រគំរូ:Deleteimg]]
 deletepage
 Delete page
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletepage]]
 deletesub
 (Deleting "$1")
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletesub]]
 deletethispage
 Delete this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletethispage]]
 deletionlog
 deletion log
 [[:ទំព័រគំរូ:Deletionlog]]
 dellogpage
 Deletion_log
 [[:ទំព័រគំរូ:Dellogpage]]
 dellogpagetext
 Below is a list of the most recent deletions.

All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

 [[:ទំព័រគំរូ:Dellogpagetext]]
 developerspheading
 For developer use only
 [[:ទំព័រគំរូ:Developerspheading]]
 developertext
 The action you have requested can only be

performed by users with "developer" status. See $1.

 [[:ទំព័រគំរូ:Developertext]]
 developertitle
 Developer access required
 [[:ទំព័រគំរូ:Developertitle]]
 diff
 diff
 <span class="plainlinks">[{{#if:{{{page|{{{1|}}}}}}

|{{fullurl:{{{page|{{{1}}}}}}|{{#if:{{{diff|{{{2|}}}}}} |diff={{{diff|{{{2}}}}}} }}&oldid={{{oldid|{{{3|}}}}}}}} |{{SERVER}}{{SCRIPTPATH}}/index.php?title={{#if:{{{diff|{{{2|}}}}}} |&diff={{{diff|{{{2}}}}}} }}&oldid={{{oldid|{{{3|}}}}}} }} {{{label|{{{4|}}}}}}]</span><noinclude> {{documentation}} </noinclude>

 difference
 (Difference between revisions)
 [[:ទំព័រគំរូ:Difference]]
 disambiguations
 Disambiguation pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Disambiguations]]
 disambiguationspage
 Wikipedia:Links_to_disambiguating_pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Disambiguationspage]]
 disambiguationstext
 The following articles link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br>A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br>Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.
 [[:ទំព័រគំរូ:Disambiguationstext]]
 disclaimerpage
 Wikipedia:General_disclaimer
 [[:ទំព័រគំរូ:Disclaimerpage]]
 disclaimers
 Disclaimers
 [[:ទំព័រគំរូ:Disclaimers]]
 doubleredirects
 Double Redirects
 [[:ទំព័រគំរូ:Doubleredirects]]
 doubleredirectstext
 <b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br>

Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" taget article, which the first redirect should point to.

 [[:ទំព័រគំរូ:Doubleredirectstext]]
 editcomment
 The edit comment was: "<i>$1</i>".
 [[:ទំព័រគំរូ:Editcomment]]
 editconflict
 Edit conflict: $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Editconflict]]
 editcurrent
 Edit the current version of this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Editcurrent]]
 edithelp
 Editing help
 [[:ទំព័រគំរូ:Edithelp]]
 edithelppage
 Wikipedia:How_does_one_edit_a_page
 [[:ទំព័រគំរូ:Edithelppage]]
 editing
 Editing $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Editing]]
 editingold
 <strong>WARNING: You are editing an out-of-date

revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>

 [[:ទំព័រគំរូ:Editingold]]
 editsection
 edit
 [[:ទំព័រគំរូ:Editsection]]
 editthispage
 Edit this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Editthispage]]
 emailflag
 Disable e-mail from other users
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailflag]]
 emailforlost
 * Entering an email address is optional. But it enables people to

contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it also helps you if you forget your password.

 [[:ទំព័រគំរូ:Emailforlost]]
 emailfrom
 From
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailfrom]]
 emailmessage
 Message
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailmessage]]
 emailpage
 E-mail user
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailpage]]
 emailpagetext
 If this user has entered a valid e-mail address in

his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

 [[:ទំព័រគំរូ:Emailpagetext]]
 emailsend
 Send
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailsend]]
 emailsent
 E-mail sent
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailsent]]
 emailsenttext
 Your e-mail message has been sent.
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailsenttext]]
 emailsubject
 Subject
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailsubject]]
 emailto
 To
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailto]]
 emailuser
 E-mail this user
 [[:ទំព័រគំរូ:Emailuser]]
 enterlockreason
 Enter a reason for the lock, including an estimate

of when the lock will be released

 [[:ទំព័រគំរូ:Enterlockreason]]
 error
 Error
 <{{#switch:{{lc:{{{tag}}}}}

|p=p |span=span |div=div |#default=strong }} class="error">{{{message|{{{1}}}}}}</{{#switch:{{lc:{{{tag}}}}} |p=p |span=span |div=div |#default=strong }}><noinclude> {{documentation}} </noinclude>

 errorpagetitle
 Error
 [[:ទំព័រគំរូ:Errorpagetitle]]
 exbeforeblank
 content before blanking was:
 [[:ទំព័រគំរូ:Exbeforeblank]]
 exblank
 page was empty
 [[:ទំព័រគំរូ:Exblank]]
 excontent
 content was:
 [[:ទំព័រគំរូ:Excontent]]
 explainconflict
 Someone else has changed this page since you

started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

 [[:ទំព័រគំរូ:Explainconflict]]
 export
 Export pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Export]]
 exportcuronly
 Include only the current revision, not the full history
 [[:ទំព័រគំរូ:Exportcuronly]]
 exporttext
 You can export the text and editing history of a particular

page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

 [[:ទំព័រគំរូ:Exporttext]]
 extlink_sample
 http://www.example.com link title
 [[:ទំព័រគំរូ:Extlink sample]]
 extlink_tip
 External link (remember http:// prefix)
 [[:ទំព័រគំរូ:Extlink tip]]
 faq
 FAQ
 [[:ទំព័រគំរូ:Faq]]
 faqpage
 Wikipedia:FAQ
 [[:ទំព័រគំរូ:Faqpage]]
 filecopyerror
 Could not copy file "$1" to "$2".
 [[:ទំព័រគំរូ:Filecopyerror]]
 filedeleteerror
 Could not delete file "$1".
 [[:ទំព័រគំរូ:Filedeleteerror]]
 filedesc
 Summary
 [[:ទំព័រគំរូ:Filedesc]]
 filename
 Filename
 [[:ទំព័រគំរូ:Filename]]
 filenotfound
 Could not find file "$1".
 [[:ទំព័រគំរូ:Filenotfound]]
 filerenameerror
 Could not rename file "$1" to "$2".
 [[:ទំព័រគំរូ:Filerenameerror]]
 filesource
 Source
 [[:ទំព័រគំរូ:Filesource]]
 filestatus
 Copyright status
 [[:ទំព័រគំរូ:Filestatus]]
 fileuploaded
 File "$1" uploaded successfully.

Please follow this link: ($2) to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

 [[:ទំព័រគំរូ:Fileuploaded]]
 formerror
 Error: could not submit form
 [[:ទំព័រគំរូ:Formerror]]
 fromwikipedia
 From Wikipedia, the free encyclopedia.
 [[:ទំព័រគំរូ:Fromwikipedia]]
 getimagelist
 fetching image list
 [[:ទំព័រគំរូ:Getimagelist]]
 gnunote
 All text is available under the terms of the <a class=internal href='/wiki/GNU_FDL'>GNU Free Documentation License</a>.
 All text is available under the terms of the <a class=internal href='/wiki/GNU_FDL'>GNU Free Documentation License</a>.
 go
 Go
 [[:ទំព័រគំរូ:Go]]
 googlesearch

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://km.wikipedia.org"><br><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://km.wikipedia.org" checked> http://km.wikipedia.org <br> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

 [[:ទំព័រគំរូ:Googlesearch]]
 guesstimezone
 Fill in from browser
 [[:ទំព័រគំរូ:Guesstimezone]]
 headline_sample
 Headline text
 [[:ទំព័រគំរូ:Headline sample]]
 headline_tip
 Level 2 headline
 [[:ទំព័រគំរូ:Headline tip]]
 help
 Help
 [[:ទំព័រគំរូ:Help]]
 helppage
 Wikipedia:Help
 [[:ទំព័រគំរូ:Helppage]]
 hide
 hide
 [[:ទំព័រគំរូ:Hide]]
 hidetoc
 hide
 [[:ទំព័រគំរូ:Hidetoc]]
 hist
 hist
 [[:ទំព័រគំរូ:Hist]]
 histlegend
 Legend: (cur) = difference with current version,

(last) = difference with preceding version, M = minor edit

 [[:ទំព័រគំរូ:Histlegend]]
 history
 Page history
 [[:ទំព័រគំរូ:History]]
 historywarning
 Warning: The page you are about to delete has a history: 
 [[:ទំព័រគំរូ:Historywarning]]
 hr_tip
 Horizontal line (use sparingly)
 [[:ទំព័រគំរូ:Hr tip]]
 ignorewarning
 Ignore warning and save file anyway.
 [[:ទំព័រគំរូ:Ignorewarning]]
 ilshowmatch
 Show all images with names matching
 [[:ទំព័រគំរូ:Ilshowmatch]]
 ilsubmit
 Search
 [[:ទំព័រគំរូ:Ilsubmit]]
 image_sample
 Example.jpg
 [[:ទំព័រគំរូ:Image sample]]
 image_tip
 Embedded image
 [[:ទំព័រគំរូ:Image tip]]
 imagelinks
 Image links
 [[:ទំព័រគំរូ:Imagelinks]]
 imagelist
 Image list
 [[:ទំព័រគំរូ:Imagelist]]
 imagelisttext
 Below is a list of $1 images sorted $2.
 [[:ទំព័រគំរូ:Imagelisttext]]
 imagepage
 View image page
 [[:ទំព័រគំរូ:Imagepage]]
 imagereverted
 Revert to earlier version was successful.
 [[:ទំព័រគំរូ:Imagereverted]]
 imgdelete
 del
 [[:ទំព័រគំរូ:Imgdelete]]
 imgdesc
 desc
 [[:ទំព័រគំរូ:Imgdesc]]
 imghistlegend
 Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete

this old version, (rev) = revert to this old version. <br><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

 [[:ទំព័រគំរូ:Imghistlegend]]
 imghistory
 Image history
 [[:ទំព័រគំរូ:Imghistory]]
 imglegend
 Legend: (desc) = show/edit image description.
 [[:ទំព័រគំរូ:Imglegend]]
 infobox
 Click a button to get an example text
 {{#invoke:Infobox|infobox}}<noinclude>

{{documentation}} <!-- Categories go in the /doc subpage, and interwikis go in Wikidata. --> </noinclude>

 internalerror
 Internal error
 [[:ទំព័រគំរូ:Internalerror]]
 intl
 Interlanguage links
 [[:ទំព័រគំរូ:Intl]]
 ip_range_invalid
 Invalid IP range.
 [[:ទំព័រគំរូ:Ip range invalid]]
 ipaddress
 IP Address/username
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipaddress]]
 ipb_expiry_invalid
 Expiry time invalid.
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipb expiry invalid]]
 ipbexpiry
 Expiry
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipbexpiry]]
 ipblocklist
 List of blocked IP addresses and usernames
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipblocklist]]
 ipbreason
 Reason
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipbreason]]
 ipbsubmit
 Block this user
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipbsubmit]]
 ipusubmit
 Unblock this address
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipusubmit]]
 ipusuccess
 "$1" unblocked
 [[:ទំព័រគំរូ:Ipusuccess]]
 isredirect
 redirect page
 [[:ទំព័រគំរូ:Isredirect]]
 italic_sample
 Italic text
 [[:ទំព័រគំរូ:Italic sample]]
 italic_tip
 Italic text
 [[:ទំព័រគំរូ:Italic tip]]
 iteminvalidname
 Problem with item '$1', invalid name...
 [[:ទំព័រគំរូ:Iteminvalidname]]
 largefile
 It is recommended that images not exceed 100k in size.
 [[:ទំព័រគំរូ:Largefile]]
 last
 last
 [[:ទំព័រគំរូ:Last]]
 lastmodified
 This page was last modified $1.
 [[:ទំព័រគំរូ:Lastmodified]]
 lineno
 Line $1:
 [[:ទំព័រគំរូ:Lineno]]
 link_sample
 Link title
 [[:ទំព័រគំរូ:Link sample]]
 link_tip
 Internal link
 [[:ទំព័រគំរូ:Link tip]]
 linklistsub
 (List of links)
 [[:ទំព័រគំរូ:Linklistsub]]
 linkshere
 The following pages link to here:
 [[:ទំព័រគំរូ:Linkshere]]
 linkstoimage
 The following pages link to this image:
 [[:ទំព័រគំរូ:Linkstoimage]]
 linktrail
 /^([a-z]+)(.*)$/sD
 [[:ទំព័រគំរូ:Linktrail]]
 listform
 list
 [[:ទំព័រគំរូ:Listform]]
 listusers
 User list
 [[:ទំព័រគំរូ:Listusers]]
 loadhist
 Loading page history
 [[:ទំព័រគំរូ:Loadhist]]
 loadingrev
 loading revision for diff
 [[:ទំព័រគំរូ:Loadingrev]]
 localtime
 Local time display
 [[:ទំព័រគំរូ:Localtime]]
 lockbtn
 Lock database
 [[:ទំព័រគំរូ:Lockbtn]]
 lockconfirm
 Yes, I really want to lock the database.
 [[:ទំព័រគំរូ:Lockconfirm]]
 lockdb
 Lock database
 [[:ទំព័រគំរូ:Lockdb]]
 lockdbsuccesssub
 Database lock succeeded
 [[:ទំព័រគំរូ:Lockdbsuccesssub]]
 lockdbsuccesstext
 The database has been locked.

<br>Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

 [[:ទំព័រគំរូ:Lockdbsuccesstext]]
 lockdbtext
 Locking the database will suspend the ability of all

users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

 [[:ទំព័រគំរូ:Lockdbtext]]
 locknoconfirm
 You did not check the confirmation box.
 [[:ទំព័រគំរូ:Locknoconfirm]]
 login
 Log in
 [[:ទំព័រគំរូ:Login]]
 loginend
 &lt;loginend&gt;
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginend]]
 loginerror
 Login error
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginerror]]
 loginpagetitle
 User login
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginpagetitle]]
 loginproblem
 <b>There has been a problem with your login.</b><br>Try again!
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginproblem]]
 loginprompt
 You must have cookies enabled to log in to Wikipedia.
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginprompt]]
 loginsuccess
 You are now logged in to Wikipedia as "$1".
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginsuccess]]
 loginsuccesstitle
 Login successful
 [[:ទំព័រគំរូ:Loginsuccesstitle]]
 logout
 Log out
 [[:ទំព័រគំរូ:Logout]]
 logouttext
 You are now logged out.

You can continue to use Wikipedia anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

 [[:ទំព័រគំរូ:Logouttext]]
 logouttitle
 User logout
 [[:ទំព័រគំរូ:Logouttitle]]
 lonelypages
 Orphaned pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Lonelypages]]
 longpages
 Long pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Longpages]]
 longpagewarning
 WARNING: This page is $1 kilobytes long; some

browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

 [[:ទំព័រគំរូ:Longpagewarning]]
 mailmypassword
 Mail me a new password
 [[:ទំព័រគំរូ:Mailmypassword]]
 mailnologin
 No send address
 [[:ទំព័រគំរូ:Mailnologin]]
 mailnologintext
 You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a>

and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

 [[:ទំព័រគំរូ:Mailnologintext]]
 mainpage
 Main Page
 [[:ទំព័រគំរូ:Mainpage]]
 mainpagetext
 Wiki software successfully installed.
 [[:ទំព័រគំរូ:Mainpagetext]]
 maintenance
 Maintenance page
 [[:ទំព័រគំរូ:Maintenance]]
 maintenancebacklink
 Back to Maintenance Page
 [[:ទំព័រគំរូ:Maintenancebacklink]]
 maintnancepagetext
 This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)
 [[:ទំព័រគំរូ:Maintnancepagetext]]
 makesysopfail
 <b>User '$1' could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>
 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysopfail]]
 makesysopname
 Name of the user:
 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysopname]]
 makesysopok
 <b>User '$1' is now a sysop</b>
 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysopok]]
 makesysopsubmit
 Make this user into a sysop
 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysopsubmit]]
 makesysoptext
 This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. 

Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysoptext]]
 makesysoptitle
 Make a user into a sysop
 [[:ទំព័រគំរូ:Makesysoptitle]]
 matchtotals
 The query "$1" matched $2 article titles

and the text of $3 articles.

 [[:ទំព័រគំរូ:Matchtotals]]
 math
 Rendering math
 <span class="texhtml {{#if:{{{big|}}}{{{size|}}}|texhtml-big}}" {{#if:{{{big|}}}{{{size|}}}|style="font-size:{{{size|165%}}};"}}>{{{1}}}</span><noinclude>

{{Documentation}} </noinclude>

 math_failure
 Failed to parse
 [[:ទំព័រគំរូ:Math failure]]
 math_image_error
 PNG conversion failed
 [[:ទំព័រគំរូ:Math image error]]
 math_lexing_error
 lexing error
 [[:ទំព័រគំរូ:Math lexing error]]
 math_sample
 Insert formula here
 [[:ទំព័រគំរូ:Math sample]]
 math_syntax_error
 syntax error
 [[:ទំព័រគំរូ:Math syntax error]]
 math_tip
 Mathematical formula (LaTeX)
 [[:ទំព័រគំរូ:Math tip]]
 math_unknown_error
 unknown error
 [[:ទំព័រគំរូ:Math unknown error]]
 math_unknown_function
 unknown function 
 [[:ទំព័រគំរូ:Math unknown function]]
 media_sample
 Example.mp3
 [[:ទំព័រគំរូ:Media sample]]
 media_tip
 Media file link
 [[:ទំព័រគំរូ:Media tip]]
 minlength
 Image names must be at least three letters.
 [[:ទំព័រគំរូ:Minlength]]
 minoredit
 This is a minor edit
 [[:ទំព័រគំរូ:Minoredit]]
 minoreditletter
 M
 [[:ទំព័រគំរូ:Minoreditletter]]
 mispeelings
 Pages with misspellings
 [[:ទំព័រគំរូ:Mispeelings]]
 mispeelingspage
 List of common misspellings
 [[:ទំព័រគំរូ:Mispeelingspage]]
 mispeelingstext
 The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).
 [[:ទំព័រគំរូ:Mispeelingstext]]
 missingarticle
 The database did not find the text of a page

that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

 [[:ទំព័រគំរូ:Missingarticle]]
 missinglanguagelinks
 Missing Language Links
 [[:ទំព័រគំរូ:Missinglanguagelinks]]
 missinglanguagelinksbutton
 Find missing language links for
 [[:ទំព័រគំរូ:Missinglanguagelinksbutton]]
 missinglanguagelinkstext
 These articles do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.
 [[:ទំព័រគំរូ:Missinglanguagelinkstext]]
 moredotdotdot
 More...
 [[:ទំព័រគំរូ:Moredotdotdot]]
 movearticle
 Move page
 [[:ទំព័រគំរូ:Movearticle]]
 movedto
 moved to
 [[:ទំព័រគំរូ:Movedto]]
 movenologin
 Not logged in
 [[:ទំព័រគំរូ:Movenologin]]
 movenologintext
 You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a>

to move a page.

 [[:ទំព័រគំរូ:Movenologintext]]
 movepage
 Move page
 [[:ទំព័រគំរូ:Movepage]]
 movepagebtn
 Move page
 [[:ទំព័រគំរូ:Movepagebtn]]
 movepagetalktext
 The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''
 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

 [[:ទំព័រគំរូ:Movepagetalktext]]
 movepagetext
 Using the form below will rename a page, moving all

of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

 [[:ទំព័រគំរូ:Movepagetext]]
 movetalk
 Move "talk" page as well, if applicable.
 [[:ទំព័រគំរូ:Movetalk]]
 movethispage
 Move this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Movethispage]]
 mycontris
 My contributions
 [[:ទំព័រគំរូ:Mycontris]]
 mypage
 My page
 [[:ទំព័រគំរូ:Mypage]]
 mytalk
 My talk
 [[:ទំព័រគំរូ:Mytalk]]
 nbytes
 $1 bytes
 [[:ទំព័រគំរូ:Nbytes]]
 nchanges
 $1 changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Nchanges]]
 newarticle
 (New)
 [[:ទំព័រគំរូ:Newarticle]]
 newarticletext
 You've followed a link to a page that doesn't exist yet.

To create the page, start typing in the box below (see the [[Wikipedia:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

 [[:ទំព័រគំរូ:Newarticletext]]
 newmessages
 You have $1.
 [[:ទំព័រគំរូ:Newmessages]]
 newmessageslink
 new messages
 [[:ទំព័រគំរូ:Newmessageslink]]
 newpage
 New page
 [[:ទំព័រគំរូ:Newpage]]
 newpageletter
 N
 [[:ទំព័រគំរូ:Newpageletter]]
 newpages
 New pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Newpages]]
 newpassword
 New password
 [[:ទំព័រគំរូ:Newpassword]]
 newtitle
 To new title
 [[:ទំព័រគំរូ:Newtitle]]
 newusersonly
 (new users only)
 [[:ទំព័រគំរូ:Newusersonly]]
 next
 next
 [[:ទំព័រគំរូ:Next]]
 nextn
 next $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Nextn]]
 nlinks
 $1 links
 [[:ទំព័រគំរូ:Nlinks]]
 noaffirmation
 You must affirm that your upload does not violate

any copyrights.

 [[:ទំព័រគំរូ:Noaffirmation]]
 noarticletext
 (There is currently no text in this page)
 [[:ទំព័រគំរូ:Noarticletext]]
 noblockreason
 You must supply a reason for the block.
 [[:ទំព័រគំរូ:Noblockreason]]
 noconnect
 Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.
 [[:ទំព័រគំរូ:Noconnect]]
 nocontribs
 No changes were found matching these criteria.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nocontribs]]
 nocookieslogin
 Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nocookieslogin]]
 nocookiesnew
 The user account was created, but you are not logged in. Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nocookiesnew]]
 nodb
 Could not select database $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Nodb]]
 noemail
 There is no e-mail address recorded for user "$1".
 [[:ទំព័រគំរូ:Noemail]]
 noemailtext
 This user has not specified a valid e-mail address,

or has chosen not to receive e-mail from other users.

 [[:ទំព័រគំរូ:Noemailtext]]
 noemailtitle
 No e-mail address
 [[:ទំព័រគំរូ:Noemailtitle]]
 nogomatch
 No page with this exact title exists, trying full text search.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nogomatch]]
 nohistory
 There is no edit history for this page.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nohistory]]
 nolinkshere
 No pages link to here.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nolinkshere]]
 nolinkstoimage
 There are no pages that link to this image.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nolinkstoimage]]
 noname
 You have not specified a valid user name.
 [[:ទំព័រគំរូ:Noname]]
 nonefound
 <strong>Note</strong>: unsuccessful searches are

often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

 [[:ទំព័រគំរូ:Nonefound]]
 nospecialpagetext
 You have requested a special page that is not

recognized by the wiki.

 [[:ទំព័រគំរូ:Nospecialpagetext]]
 nosuchaction
 No such action
 [[:ទំព័រគំរូ:Nosuchaction]]
 nosuchactiontext
 The action specified by the URL is not

recognized by the wiki

 [[:ទំព័រគំរូ:Nosuchactiontext]]
 nosuchspecialpage
 No such special page
 [[:ទំព័រគំរូ:Nosuchspecialpage]]
 nosuchuser
 There is no user by the name "$1".

Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

 [[:ទំព័រគំរូ:Nosuchuser]]
 notanarticle
 Not an article
 [[:ទំព័រគំរូ:Notanarticle]]
 notargettext
 You have not specified a target page or user

to perform this function on.

 [[:ទំព័រគំរូ:Notargettext]]
 notargettitle
 No target
 [[:ទំព័រគំរូ:Notargettitle]]
 note
 <strong>Note:</strong> 
 <span class="citation wikicite" id="endnote_{{{1}}}"><b>[[#ref_{{{1}}}|^{{{2|}}}]]</b>{{#if:{{{3|}}}|&nbsp;{{{3|}}}}}</span> <noinclude>

{{Documentation|Template:Ref/doc}} <!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! --> </noinclude>

 notextmatches
 No article text matches
 [[:ទំព័រគំរូ:Notextmatches]]
 notitlematches
 No article title matches
 [[:ទំព័រគំរូ:Notitlematches]]
 notloggedin
 Not logged in
 [[:ទំព័រគំរូ:Notloggedin]]
 nowatchlist
 You have no items on your watchlist.
 [[:ទំព័រគំរូ:Nowatchlist]]
 nowiki_sample
 Insert non-formatted text here
 [[:ទំព័រគំរូ:Nowiki sample]]
 nowiki_tip
 Ignore wiki formatting
 [[:ទំព័រគំរូ:Nowiki tip]]
 nviews
 $1 views
 [[:ទំព័រគំរូ:Nviews]]
 ok
 OK
 [[:ទំព័រគំរូ:Ok]]
 oldpassword
 Old password
 [[:ទំព័រគំរូ:Oldpassword]]
 orig
 orig
 [[:ទំព័រគំរូ:Orig]]
 orphans
 Orphaned pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Orphans]]
 otherlanguages
 Other languages
 [[:ទំព័រគំរូ:Otherlanguages]]
 pagemovedsub
 Move succeeded
 [[:ទំព័រគំរូ:Pagemovedsub]]
 pagemovedtext
 Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".
 [[:ទំព័រគំរូ:Pagemovedtext]]
 passwordremindertext
 Someone (probably you, from IP address $1)

requested that we send you a new Wikipedia login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

 [[:ទំព័រគំរូ:Passwordremindertext]]
 passwordremindertitle
 Password reminder from Wikipedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Passwordremindertitle]]
 passwordsent
 A new password has been sent to the e-mail address

registered for "$1". Please log in again after you receive it.

 [[:ទំព័រគំរូ:Passwordsent]]
 perfdisabled
 Sorry! This feature has been temporarily disabled

because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

 [[:ទំព័រគំរូ:Perfdisabled]]
 perfdisabledsub
 Here's a saved copy from $1:
 [[:ទំព័រគំរូ:Perfdisabledsub]]
 popularpages
 Popular pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Popularpages]]
 postcomment
 Post a comment
 [[:ទំព័រគំរូ:Postcomment]]
 powersearch
 Search
 [[:ទំព័រគំរូ:Powersearch]]
 powersearchtext

Search in namespaces :<br> $1<br> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

 [[:ទំព័រគំរូ:Powersearchtext]]
 preferences
 Preferences
 [[:ទំព័រគំរូ:Preferences]]
 prefslogintext
 You are logged in as "$1".

Your internal ID number is $2.

See [[Wikipedia:User preferences help]] for help deciphering the options.

 [[:ទំព័រគំរូ:Prefslogintext]]
 prefsnologin
 Not logged in
 [[:ទំព័រគំរូ:Prefsnologin]]
 prefsnologintext
 You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a>

to set user preferences.

 [[:ទំព័រគំរូ:Prefsnologintext]]
 prefsreset
 Preferences have been reset from storage.
 [[:ទំព័រគំរូ:Prefsreset]]
 preview
 Preview
 [[:ទំព័រគំរូ:Preview]]
 previewconflict
 This preview reflects the text in the upper

text editing area as it will appear if you choose to save.

 [[:ទំព័រគំរូ:Previewconflict]]
 previewnote
 Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!
 [[:ទំព័រគំរូ:Previewnote]]
 prevn
 previous $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Prevn]]
 printableversion
 Printable version
 [[:ទំព័រគំរូ:Printableversion]]
 printsubtitle
 (From http://www.wikipedia.org)
 [[:ទំព័រគំរូ:Printsubtitle]]
 protectedarticle
 protected [[$1]]
 [[:ទំព័រគំរូ:Protectedarticle]]
 protectedpage
 Protected page
 [[:ទំព័រគំរូ:Protectedpage]]
 protectedpagewarning
 WARNING: This page has been locked so that only

users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/wiki/Wikipedia:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

 [[:ទំព័រគំរូ:Protectedpagewarning]]
 protectedtext
 This page has been locked to prevent editing; there are

a number of reasons why this may be so, please see [[Wikipedia:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

 [[:ទំព័រគំរូ:Protectedtext]]
 protectlogpage
 Protection_log
 [[:ទំព័រគំរូ:Protectlogpage]]
 protectlogtext
 Below is a list of page locks/unlocks.

See [[Wikipedia:Protected page]] for more information.

 [[:ទំព័រគំរូ:Protectlogtext]]
 protectpage
 Protect page
 [[:ទំព័រគំរូ:Protectpage]]
 protectthispage
 Protect this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Protectthispage]]
 qbbrowse
 Browse
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbbrowse]]
 qbedit
 Edit
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbedit]]
 qbfind
 Find
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbfind]]
 qbmyoptions
 My pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbmyoptions]]
 qbpageinfo
 Context
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbpageinfo]]
 qbpageoptions
 This page
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbpageoptions]]
 qbsettings
 Quickbar settings
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbsettings]]
 qbspecialpages
 Special pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Qbspecialpages]]
 querybtn
 Submit query
 [[:ទំព័រគំរូ:Querybtn]]
 querysuccessful
 Query successful
 [[:ទំព័រគំរូ:Querysuccessful]]
 randompage
 Random page
 [[:ទំព័រគំរូ:Randompage]]
 range_block_disabled
 The sysop ability to create range blocks is disabled.
 [[:ទំព័រគំរូ:Range block disabled]]
 rchide
 in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.
 [[:ទំព័រគំរូ:Rchide]]
 rclinks
 Show last $1 changes in last $2 days; $3
 [[:ទំព័រគំរូ:Rclinks]]
 rclistfrom
 Show new changes starting from $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Rclistfrom]]
 rcliu
 ; $1 edits from logged in users
 [[:ទំព័រគំរូ:Rcliu]]
 rcloaderr
 Loading recent changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Rcloaderr]]
 rclsub
 (to pages linked from "$1")
 [[:ទំព័រគំរូ:Rclsub]]
 rcnote
 Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.
 [[:ទំព័រគំរូ:Rcnote]]
 rcnotefrom
 Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).
 [[:ទំព័រគំរូ:Rcnotefrom]]
 readonly
 Database locked
 [[:ទំព័រគំរូ:Readonly]]
 readonlytext
 The database is currently locked to new

entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

 [[:ទំព័រគំរូ:Readonlytext]]
 readonlywarning
 WARNING: The database has been locked for maintenance,

so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

 [[:ទំព័រគំរូ:Readonlywarning]]
 recentchanges
 Recent changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Recentchanges]]
 recentchangescount
 Number of titles in recent changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Recentchangescount]]
 recentchangeslinked
 Related changes
 [[:ទំព័រគំរូ:Recentchangeslinked]]
 recentchangestext
 Track the most recent changes to the wiki on this page.
 [[:ទំព័រគំរូ:Recentchangestext]]
 redirectedfrom
 (Redirected from $1)
 [[:ទំព័រគំរូ:Redirectedfrom]]
 remembermypassword
 Remember my password across sessions.
 [[:ទំព័រគំរូ:Remembermypassword]]
 removechecked
 Remove checked items from watchlist
 [[:ទំព័រគំរូ:Removechecked]]
 removedwatch
 Removed from watchlist
 [[:ទំព័រគំរូ:Removedwatch]]
 removedwatchtext
 The page "$1" has been removed from your watchlist.
 [[:ទំព័រគំរូ:Removedwatchtext]]
 removingchecked
 Removing requested items from watchlist...
 [[:ទំព័រគំរូ:Removingchecked]]
 resetprefs
 Reset preferences
 [[:ទំព័រគំរូ:Resetprefs]]
 restorelink
 $1 deleted edits
 [[:ទំព័រគំរូ:Restorelink]]
 resultsperpage
 Hits to show per page
 [[:ទំព័រគំរូ:Resultsperpage]]
 retrievedfrom
 Retrieved from "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Retrievedfrom]]
 returnto
 Return to $1.
 [[:ទំព័រគំរូ:Returnto]]
 retypenew
 Retype new password
 [[:ទំព័រគំរូ:Retypenew]]
 reupload
 Re-upload
 [[:ទំព័រគំរូ:Reupload]]
 reuploaddesc
 Return to the upload form.
 [[:ទំព័រគំរូ:Reuploaddesc]]
 reverted
 Reverted to earlier revision
 [[Image:Wikipedia Rollbacker.svg|20px]] '''{{{1|Reverted}}}'''<noinclude>

[[Category:Image with comment templates|{{PAGENAME}}]] </noinclude>

 revertimg
 rev
 [[:ទំព័រគំរូ:Revertimg]]
 revertpage
 Reverted edit of $2, changed back to last version by $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Revertpage]]
 revhistory
 Revision history
 [[:ទំព័រគំរូ:Revhistory]]
 revisionasof
 Revision as of $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Revisionasof]]
 revnotfound
 Revision not found
 [[:ទំព័រគំរូ:Revnotfound]]
 revnotfoundtext
 The old revision of the page you asked for could not be found.

Please check the URL you used to access this page.

 [[:ទំព័រគំរូ:Revnotfoundtext]]
 rollback
 Roll back edits
 [[:ទំព័រគំរូ:Rollback]]
 rollbackfailed
 Rollback failed
 [[:ទំព័រគំរូ:Rollbackfailed]]
 rollbacklink
 rollback
 [[:ទំព័រគំរូ:Rollbacklink]]
 rows
 Rows
 [[:ទំព័រគំរូ:Rows]]
 savearticle
 Save page
 [[:ទំព័រគំរូ:Savearticle]]
 savedprefs
 Your preferences have been saved.
 [[:ទំព័រគំរូ:Savedprefs]]
 savefile
 Save file
 [[:ទំព័រគំរូ:Savefile]]
 saveprefs
 Save preferences
 [[:ទំព័រគំរូ:Saveprefs]]
 search
 Search
 <span class="plainlinks">([{{fullurl:Special:Search|search={{urlencode:{{{1}}}}}}} wp] [http://www.google.com/search?q=site%3Awikipedia.org+{{{1}}} gwp] [http://www.google.com/search?q={{{1}}} g] | [http://www.britannica.com/search?query={{{1}}} eb] [http://www.google.com/custom?sitesearch=1911encyclopedia.org&q={{{1}}} 1911] [http://www.bartleby.com/cgi-bin/texis/webinator/65search?query={{{1}}} co] [http://www.google.com/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.pcmag.com%2Fencyclopedia_term%2F+{{{1}}} gct] [http://scienceworld.wolfram.com/search/index.cgi?as_q={{{1}}} sw])</span><noinclude>

{{documentation}} </noinclude>

 searchdisabled
 <p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://km.wikipedia.org"><br><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://km.wikipedia.org" checked> http://km.wikipedia.org <br> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

 [[:ទំព័រគំរូ:Searchdisabled]]
 searchhelppage
 Wikipedia:Searching
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchhelppage]]
 searchingwikipedia
 Searching Wikipedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchingwikipedia]]
 searchquery
 For query "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchquery]]
 searchresults
 Search results
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchresults]]
 searchresultshead
 Search result settings
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchresultshead]]
 searchresulttext
 For more information about searching Wikipedia, see $1.
 [[:ទំព័រគំរូ:Searchresulttext]]
 sectionedit
 (section)
 [[:ទំព័រគំរូ:Sectionedit]]
 selectonly
 Only read-only queries are allowed.
 [[:ទំព័រគំរូ:Selectonly]]
 selflinks
 Pages with Self Links
 [[:ទំព័រគំរូ:Selflinks]]
 selflinkstext
 The following pages contain a link to themselves, which they should not.
 [[:ទំព័រគំរូ:Selflinkstext]]
 servertime
 Server time is now
 [[:ទំព័រគំរូ:Servertime]]
 setbureaucratflag
 Set bureaucrat flag
 [[:ទំព័រគំរូ:Setbureaucratflag]]
 shortpages
 Short pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Shortpages]]
 show
 show
 [[:ទំព័រគំរូ:Show]]
 showhideminor
 $1 minor edits
 [[:ទំព័រគំរូ:Showhideminor]]
 showingresults
 Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.
 [[:ទំព័រគំរូ:Showingresults]]
 showingresultsnum
 Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.
 [[:ទំព័រគំរូ:Showingresultsnum]]
 showlast
 Show last $1 images sorted $2.
 [[:ទំព័រគំរូ:Showlast]]
 showpreview
 Show preview
 [[:ទំព័រគំរូ:Showpreview]]
 showtoc
 show
 [[:ទំព័រគំរូ:Showtoc]]
 sig_tip
 Your signature with timestamp
 [[:ទំព័រគំរូ:Sig tip]]
 sitestats
 Site statistics
 [[:ទំព័រគំរូ:Sitestats]]
 sitestatstext
 There are <b>$1</b> total pages in the database.

This includes "talk" pages, pages about Wikipedia, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as articles. Excluding those, there are <b>$2</b> pages that are probably legitimate articles.<p> There have been a total of <b>$3</b> page views, and <b>$4</b> page edits since the software was upgraded (July 20, 2002). That comes to <b>$5</b> average edits per page, and <b>$6</b> views per edit.

 [[:ទំព័រគំរូ:Sitestatstext]]
 sitesubtitle
 The Free Encyclopedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Sitesubtitle]]
 sitesupport
 Donations
 [[:ទំព័រគំរូ:Sitesupport]]
 sitesupportpage
 &lt;sitesupportpage&gt;
 &lt;sitesupportpage&gt;
 sitetitle
 Wikipedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Sitetitle]]
 skin
 Skin
 [[:ទំព័រគំរូ:Skin]]
 specialpages
 Special pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Specialpages]]
 spheading
 Special pages for all users
 [[:ទំព័រគំរូ:Spheading]]
 sqlislogged
 Please note that all queries are logged.
 [[:ទំព័រគំរូ:Sqlislogged]]
 sqlquery
 Enter query
 [[:ទំព័រគំរូ:Sqlquery]]
 statistics
 Statistics
 {{Navbox with collapsible groups

| name = Statistics | title = [[Statistics]] | state = {{{state<includeonly>|uncollapsed</includeonly>}}} | selected = {{{1|}}} | bodyclass= hlist | image = <!-- [[File:Planche de Galton.jpg|thumb|100x100px|alt=Illustration of the central limit theorem|Illustration of the central limit theorem]] --> | group1 = [[Descriptive statistics]] | abbr1 = descriptive | list1 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Continuous probability distribution|Continuous data]] | list1 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Location parameter|Location]] | list1 = * [[Mean]] ([[Arithmetic mean|Arithmetic]], [[Geometric mean|Geometric]], [[Harmonic mean|Harmonic]]) * [[Median]] * [[Mode (statistics)|Mode]] | group2 = [[Statistical dispersion|Dispersion]] | list2 = * [[Range (statistics)|Range]] * [[Standard deviation]] * [[Coefficient of variation]] * [[Percentile]] * [[Interquartile range]] | group3 = [[Shape of the distribution|Shape]] | list3 = * [[Variance]] * [[Skewness]] * [[Kurtosis]] * [[Moment (mathematics)|Moments]] * [[L-moment]]s }} | group2 = [[Discrete probability distribution|Count data]] | list2 = * [[Index of dispersion]] | group3 = Summary tables | list3 = * [[Grouped data]] * [[Frequency distribution]] * [[Contingency table]] | group4 = [[Correlation and dependence|Dependence]] | list4 = * [[Pearson product-moment correlation coefficient|Pearson product-moment correlation]] * [[Rank correlation]] ([[Spearman's rank correlation coefficient|Spearman's rho]], [[Kendall tau rank correlation coefficient|Kendall's tau]]) * [[Partial correlation]] * [[Scatter plot]] | group5 = [[Statistical graphics]] | list5 = * [[Bar chart]] * [[Biplot]] * [[Box plot]] * [[Control chart]] * [[Correlogram]] * [[Forest plot]] * [[Histogram]] * [[Q–Q plot]] * [[Run chart]] * [[Scatter plot]] * [[Stemplot]] * [[Radar chart]] }} | group2 = [[Data collection]] | abbr2 = collection | list2 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = Designing studies | list1 = * [[Effect size]] * [[Standard error]] * [[Statistical power]] * [[Sample size determination]] | group2 = [[Survey methodology]] | list2 = * [[Sampling (statistics)|Sampling]] * [[Stratified sampling]] * [[Opinion poll]] * [[Questionnaire]] | group3 = [[Experiment#Controlled experiments|Controlled experiment]] | list3 = * [[Design of experiments]] * [[Randomized experiment]] * [[Random assignment]] * [[Replication (statistics)|Replication]] * [[Blocking (statistics)|Blocking]] * [[Factorial experiment]] * <!-- [[Regression discontinuity design|Regression discontinuity]] --> * [[Optimal design]] | group4 = Uncontrolled studies | list4 = * [[Natural experiment]] * [[Quasi-experiment]] * [[Observational study]] }} | group3 = [[Statistical inference]] | abbr3 = inference | list3 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Statistical theory]] | list1 = * [[Sampling distribution]] * [[Sufficient statistic]] * [[Meta-analysis]] | group2 = [[Bayesian inference]] | list2 = * [[Bayesian probability]] * [[Prior probability|Prior]] * [[posterior probability|Posterior]] * [[Credible interval]] * [[Bayes factor]] * [[Bayes estimator|Bayesian estimator]] * [[Maximum a posteriori estimation|Maximum posterior estimator]] | group3 = [[Frequentist inference]] | list3 = * [[Confidence interval]] * [[Statistical hypothesis testing|Hypothesis testing]] * [[Likelihood-ratio test|Likelihood-ratio]] | group4 = Specific tests | list4 = * [[Z-test|Z-test (normal)]] * [[Student's t-test]] * [[F-test]] * [[Chi-squared test]] * [[Wald test]] * [[Mann–Whitney U]] * [[Shapiro–Wilk test|Shapiro–Wilk]] * [[Wilcoxon signed-rank test|Signed-rank]] * [[Kolmogorov–Smirnov test]] | group5 = [[estimator|General estimation]] | list5 = * [[Bias of an estimator|Bias]] * [[Robust statistics|Robustness]] * [[Efficiency (statistics)|Efficiency]] * [[Maximum likelihood]] * [[Method of moments (statistics)|Method of moments]] * [[Minimum distance estimation|Minimum distance]] * [[Density estimation]] }} | group4 = [[Correlation and dependence|Correlation]] and [[regression analysis]] | abbr4 = correlation | list4 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Correlation and dependence|Correlation]] | list1 = * [[Pearson product-moment correlation coefficient|Pearson product–moment correlation]] * [[Partial correlation]] * [[Confounding|Confounding variable]] * [[Coefficient of determination]] | group2 = [[Regression analysis]] | list2 = * [[Errors and residuals in statistics|Errors and residuals]] * [[Regression model validation ]] * [[Mixed model|Mixed effects models]] * [[Simultaneous equations model]]s | group3 = [[Linear regression]] | list3 = * [[Simple linear regression]] * [[Ordinary least squares]] * [[General linear model]] * [[Bayesian linear regression|Bayesian regression]] | group4 = Non-standard predictors | list4 = * [[Nonlinear regression]] * [[Nonparametric regression|Nonparametric]] * [[Semiparametric regression|Semiparametric]] * [[Isotonic regression|Isotonic]] * [[Robust regression|Robust]] | group5 = [[Generalized linear model]] | list5 = * [[Exponential family|Exponential families]] * [[Logistic regression|Logistic (Bernoulli)]] * [[Binomial regression|Binomial]] * [[Poisson regression|Poisson]] | group6 = [[Partition of sums of squares|Partition of variance]] | list6 = * [[Analysis of variance|Analysis of variance (ANOVA)]] * [[Analysis of covariance]] * [[Multivariate analysis of variance|Multivariate ANOVA]] * [[Degrees of freedom (statistics)|Degrees of freedom]] }} | group5 = [[Categorical data|Categorical]], [[multivariate statistics|multivariate]], [[time series|time-series]], or [[survival analysis|survival]] analysis | abbr5 = analysis | list5 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Categorical data]] | list1 = * [[Cohen's kappa]] * [[Contingency table]] * [[Graphical model]] * [[Poisson regression|Log-linear model]] * [[McNemar's test]] | group2 = [[Multivariate statistics]] | list2 = * [[General linear model|Multivariate regression]] * [[Principal component analysis|Principal components]] * [[Factor analysis]] * [[Cluster analysis]] * [[Statistical classification|Classification]] * [[Copula (probability theory)|Copulas]] | group3 = [[time series|Time series analysis]] | list3 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = General | list1= * [[Decomposition of time series|Decomposition]] * [[Trend estimation|Trend]] * [[Stationary process|Stationarity]] * [[Seasonal adjustment]] | group2 = [[Time domain]] | list2 = * [[Autocorrelation function|ACF]] * [[Partial autocorrelation function|PACF]] * [[Cross-correlation function|XCF]] * [[Autoregressive–moving-average model|ARMA model]] * [[Box–Jenkins|ARIMA model]] * [[Vector autoregression]] | group3 = [[Frequency domain]] | list3 = * [[Spectral density estimation]] }} | group4 = [[Survival analysis]] | list4 = * [[Survival function]] * [[Kaplan–Meier estimator|Kaplan–Meier]] * [[Logrank test]] * [[Failure rate]] * [[Proportional hazards models]] * [[Accelerated failure time model]] }} | group6 = [[List of fields of application of statistics|Applications]] | abbr6 = applications | list6 = {{Navbox|child | listclass = hlist | group1 = [[Biostatistics]] | list1 = * [[Bioinformatics]] * [[Biometrics]] * [[Clinical trial]]s & [[Clinical study design|studies]] * [[Epidemiology]] * [[Medical statistics]] | group2 = [[Engineering statistics]] | list2 = * [[Chemometrics]] * [[Methods engineering]] * [[Probabilistic design]] * [[Statistical process control|Process &]] [[Quality control]] * [[Reliability engineering|Reliability]] * [[System identification]] | group3 = [[Social statistics]] | list3 = * [[Actuarial science]] * [[Census]] * [[Crime statistics]] * [[Demographic statistics|Demography]] * [[Econometrics]] * [[National accounts]] * [[Official statistics]] * [[Statistical population|Population]] * [[Psychometrics]] | group4 = [[Spatial analysis|Spatial statistics]]<!-- could be in time-series or multivariate analysis of course --> | list4 = * [[Cartography]] * [[Environmental statistics]] * [[Geographic information system]] * [[Geostatistics]] * [[Kriging]] }} | below = * '''[[:Category:Statistics|Category]]''' * '''[[Portal:Statistics|Portal]]''' * '''[[Outline of statistics|Outline]]''' * '''[[List of statistics articles|Index]]''' }}<noinclude> <!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! --> {{documentation}} </noinclude><includeonly> {{#if:{{NAMESPACE}}||[[Category:Statistics articles with navigational template|{{PAGENAME}}]]}} </includeonly>

 storedversion
 Stored version
 [[:ទំព័រគំរូ:Storedversion]]
 stubthreshold
 Threshold for stub display
 [[:ទំព័រគំរូ:Stubthreshold]]
 subcategories
 Subcategories
 [[:ទំព័រគំរូ:Subcategories]]
 subject
 Subject/headline
 [[:ទំព័រគំរូ:Subject]]
 subjectpage
 View subject
 [[:ទំព័រគំរូ:Subjectpage]]
 successfulupload
 Successful upload
 [[:ទំព័រគំរូ:Successfulupload]]
 summary
 Summary
 [[:ទំព័រគំរូ:Summary]]
 sysopspheading
 For sysop use only
 [[:ទំព័រគំរូ:Sysopspheading]]
 sysoptext
 The action you have requested can only be

performed by users with "sysop" status. See $1.

 [[:ទំព័រគំរូ:Sysoptext]]
 sysoptitle
 Sysop access required
 [[:ទំព័រគំរូ:Sysoptitle]]
 tableform
 table
 [[:ទំព័រគំរូ:Tableform]]
 talkexists
 The page itself was moved successfully, but the

talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

 [[:ទំព័រគំរូ:Talkexists]]
 talkpage
 Discuss this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Talkpage]]
 talkpagemoved
 The corresponding talk page was also moved.
 [[:ទំព័រគំរូ:Talkpagemoved]]
 talkpagenotmoved
 The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.
 [[:ទំព័រគំរូ:Talkpagenotmoved]]
 textboxsize
 Textbox dimensions
 [[:ទំព័រគំរូ:Textboxsize]]
 textmatches
 Article text matches
 [[:ទំព័រគំរូ:Textmatches]]
 thisisdeleted
 View or restore $1?
 [[:ទំព័រគំរូ:Thisisdeleted]]
 thumbnail-more
 Enlarge
 [[:ទំព័រគំរូ:Thumbnail-more]]
 timezoneoffset
 Offset
 [[:ទំព័រគំរូ:Timezoneoffset]]
 timezonetext
 Enter number of hours your local time differs

from server time (UTC).

 [[:ទំព័រគំរូ:Timezonetext]]
 titlematches
 Article title matches
 [[:ទំព័រគំរូ:Titlematches]]
 toc
 Table of contents
 [[:ទំព័រគំរូ:Toc]]
 uclinks
 View the last $1 changes; view the last $2 days.
 [[:ទំព័រគំរូ:Uclinks]]
 ucnote
 Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.
 [[:ទំព័រគំរូ:Ucnote]]
 uctop
 (top)
 [[:ទំព័រគំរូ:Uctop]]
 unblockip
 Unblock user
 [[:ទំព័រគំរូ:Unblockip]]
 unblockiptext
 Use the form below to restore write access

to a previously blocked IP address or username.

 [[:ទំព័រគំរូ:Unblockiptext]]
 unblocklink
 unblock
 [[:ទំព័រគំរូ:Unblocklink]]
 unblocklogentry
 unblocked "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Unblocklogentry]]
 undelete
 Restore deleted page
 [[:ទំព័រគំរូ:Undelete]]
 undeletearticle
 Restore deleted article
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletearticle]]
 undeletebtn
 Restore!
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletebtn]]
 undeletedarticle
 restored "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletedarticle]]
 undeletedtext
 The article [[$1]] has been successfully restored.

See [[Wikipedia:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletedtext]]
 undeletehistory
 If you restore the page, all revisions will be restored to the history.

If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletehistory]]
 undeletepage
 View and restore deleted pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletepage]]
 undeletepagetext
 The following pages have been deleted but are still in the archive and

can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

 [[:ទំព័រគំរូ:Undeletepagetext]]
 undeleterevision
 Deleted revision as of $1
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeleterevision]]
 undeleterevisions
 $1 revisions archived
 [[:ទំព័រគំរូ:Undeleterevisions]]
 unexpected
 Unexpected value: "$1"="$2".
 [[:ទំព័រគំរូ:Unexpected]]
 unlockbtn
 Unlock database
 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockbtn]]
 unlockconfirm
 Yes, I really want to unlock the database.
 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockconfirm]]
 unlockdb
 Unlock database
 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockdb]]
 unlockdbsuccesssub
 Database lock removed
 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockdbsuccesssub]]
 unlockdbsuccesstext
 The database has been unlocked.
 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockdbsuccesstext]]
 unlockdbtext
 Unlocking the database will restore the ability of all

users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

 [[:ទំព័រគំរូ:Unlockdbtext]]
 unprotectedarticle
 unprotected [[$1]]
 [[:ទំព័រគំរូ:Unprotectedarticle]]
 unprotectthispage
 Unprotect this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Unprotectthispage]]
 unusedimages
 Unused images
 [[:ទំព័រគំរូ:Unusedimages]]
 unusedimagestext
 <p>Please note that other web sites

such as the international Wikipedias may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

 [[:ទំព័រគំរូ:Unusedimagestext]]
 unwatchthispage
 Stop watching
 [[:ទំព័រគំរូ:Unwatchthispage]]
 updated
 (Updated)
 : ''As of {{{1|{{Currentdate}}}}}{{#if:{{{2|}}}|&#32;{{{2}}}}}''{{#if:{{{3|}}}|{{{3}}}}}<noinclude>

{{documentation}} </noinclude>

 upload
 Upload file
 [[:ទំព័រគំរូ:Upload]]
 uploadbtn
 Upload file
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadbtn]]
 uploaddisabled
 Sorry, uploading is disabled.
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploaddisabled]]
 uploadedfiles
 Uploaded files
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadedfiles]]
 uploadedimage
 uploaded "$1"
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadedimage]]
 uploaderror
 Upload error
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploaderror]]
 uploadfile
 Upload images, sounds, documents etc.
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadfile]]
 uploadlink
 Upload images
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadlink]]
 uploadlog
 upload log
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadlog]]
 uploadlogpage
 Upload_log
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadlogpage]]
 uploadlogpagetext
 Below is a list of the most recent file uploads.

All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadlogpagetext]]
 uploadnologin
 Not logged in
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadnologin]]
 uploadnologintext
 You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a>

to upload files.

 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadnologintext]]
 uploadtext
 <strong>STOP!</strong> Before you upload here,

make sure to read and follow the <a href="/wiki/Wikipedia:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wikipedia:Upload_log">upload log</a>. <p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your articles. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in an article, use a link in the form <b>[[image:file.jpg]]</b> or <b>[[image:file.png|alt text]]</b> or <b>[[media:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the encyclopedia, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadtext]]
 uploadwarning
 Upload warning
 [[:ទំព័រគំរូ:Uploadwarning]]
 userexists
 The user name you entered is already in use. Please choose a different name.
 [[:ទំព័រគំរូ:Userexists]]
 userlogin
 Log in
 [[:ទំព័រគំរូ:Userlogin]]
 userlogout
 Log out
 [[:ទំព័រគំរូ:Userlogout]]
 userpage
 View user page
 {{ ombox

| type = <!-- speedy / delete / content / style / notice / move / protection / ??user?? --> | image = {{#ifeq:{{{logo|}}}|yes|[[file:Wikipedia-logo.svg|60px|link=WP:MAIN|alt=Wiki<!-- -->pedia's globe icon]]|none}} | imageright = {{#ifeq:{{{logo|}}}|right|[[File:Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg|60px|link=foundation:|alt=The Wiki<!-- -->media's Foundation's icon]]}} | style = margin-left: 0; margin-right: 0; border:{{{border-s|1}}}px solid {{{border-c|#ffc9c9}}}; background-color: {{{background|#fffff3}}}; {{#ifeq:{{{rounded|}}}|yes|{{border-radius|15px}}}} | textstyle = font-size: 85%; text-align: center | text = '''This is a <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span> [[Wikipedia:User pages|user page]].'''<br />This is not an encyclopedia article. If you find this page on any site other than <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span>,</span> you are viewing a [[mirror (computing)|mirror site]]. Be aware that the page may be outdated and that the user to whom this page belongs may have no personal affiliation with any site other than <span style="white-space: nowrap"><span>&#87;&#105;<!-- Wikipedia -->&#107;&#105;</span><span>&#112;&#101;&#100;&#105;&#97;</span></span> itself. The original page is located at <span class="plainlinks" style="white-space:nowrap;">[http://km.wiki<!---->pedia.org/wiki/{{FULLPAGENAMEE}} <span>http://km.wiki</span><!----><span>pedia.org/wi</span><span>ki/{{FULLPAGENAMEE}}</span>].</span> | small = <!-- {{{small|}}} --> | smallimage = <!-- [[file:Some image.svg|30px]] --> | smallimageright = <!-- [[file:Some image.svg|30px]] --> | smalltext = <!-- Shorter message body text. --> }}{{#ifeq:{{{noindex|}}}|yes|__NOINDEX__|}}<noinclude> {{documentation}}<!-- place category and language links on the /doc sub-page, not here --> </noinclude>

 userstats
 User statistics
 [[:ទំព័រគំរូ:Userstats]]
 userstatstext
 There are <b>$1</b> registered users.

<b>$2</b> of these are administrators (see $3).

 [[:ទំព័រគំរូ:Userstatstext]]
 version
 Version
 [[:ទំព័រគំរូ:Version]]
 viewcount
 This page has been accessed $1 times.
 [[:ទំព័រគំរូ:Viewcount]]
 viewprevnext
 View ($1) ($2) ($3).
 [[:ទំព័រគំរូ:Viewprevnext]]
 viewsource
 View source
 [[:ទំព័រគំរូ:Viewsource]]
 viewtalkpage
 View discussion
 [[:ទំព័រគំរូ:Viewtalkpage]]
 wantedpages
 Wanted pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Wantedpages]]
 watchdetails
 ($1 pages watched not counting talk pages;

$2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

 [[:ទំព័រគំរូ:Watchdetails]]
 watcheditlist
 Here's an alphabetical list of your

watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

 [[:ទំព័រគំរូ:Watcheditlist]]
 watchlist
 My watchlist
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchlist]]
 watchlistcontains
 Your watchlist contains $1 pages.
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchlistcontains]]
 watchlistsub
 (for user "$1")
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchlistsub]]
 watchmethod-list
 checking watched pages for recent edits
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchmethod-list]]
 watchmethod-recent
 checking recent edits for watched pages
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchmethod-recent]]
 watchnochange
 None of your watched items were edited in the time period displayed.
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchnochange]]
 watchnologin
 Not logged in
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchnologin]]
 watchnologintext
 You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a>

to modify your watchlist.

 [[:ទំព័រគំរូ:Watchnologintext]]
 watchthis
 Watch this article
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchthis]]
 watchthispage
 Watch this page
 [[:ទំព័រគំរូ:Watchthispage]]
 welcomecreation
 <h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created.

Don't forget to personalize your wikipedia preferences.

 [[:ទំព័រគំរូ:Welcomecreation]]
 whatlinkshere
 What links here
 [[:ទំព័រគំរូ:Whatlinkshere]]
 whitelistacctext
 To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistacctext]]
 whitelistacctitle
 You are not allowed to create an account
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistacctitle]]
 whitelistedittext
 You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit articles.
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistedittext]]
 whitelistedittitle
 Login required to edit
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistedittitle]]
 whitelistreadtext
 You have to [[Special:Userlogin|login]] to read articles.
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistreadtext]]
 whitelistreadtitle
 Login required to read
 [[:ទំព័រគំរូ:Whitelistreadtitle]]
 wikipediapage
 View meta page
 [[:ទំព័រគំរូ:Wikipediapage]]
 wikititlesuffix
 Wikipedia
 [[:ទំព័រគំរូ:Wikititlesuffix]]
 wlnote
 Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.
 [[:ទំព័រគំរូ:Wlnote]]
 wlsaved
 This is a saved version of your watchlist.
 [[:ទំព័រគំរូ:Wlsaved]]
 wlshowlast
 Show last $1 hours $2 days $3
 [[:ទំព័រគំរូ:Wlshowlast]]
 wrong_wfQuery_params
 Incorrect parameters to wfQuery()<br>

Function: $1<br> Query: $2

 [[:ទំព័រគំរូ:Wrong wfQuery params]]
 wrongpassword
 The password you entered is incorrect. Please try again.
 [[:ទំព័រគំរូ:Wrongpassword]]
 yourdiff
 Differences
 [[:ទំព័រគំរូ:Yourdiff]]
 youremail
 Your e-mail*
 [[:ទំព័រគំរូ:Youremail]]
 yourname
 Your user name
 [[:ទំព័រគំរូ:Yourname]]
 yournick
 Your nickname (for signatures)
 [[:ទំព័រគំរូ:Yournick]]
 yourpassword
 Your password
 [[:ទំព័រគំរូ:Yourpassword]]
 yourpasswordagain
 Retype password
 [[:ទំព័រគំរូ:Yourpasswordagain]]
 yourtext
 Your text
 [[:ទំព័រគំរូ:Yourtext]]