ទំព័រគំរូ:Cite tweet

@{{{user}}} ({{{date}}}) "{{{title}}}" (Tweet) – តាមរយៈ Twitter

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]