ទំព័រគំរូ:Use template sandbox testcases request

Climate charts provide an overview of the climate in a particular place. This template can be used to create climate charts, with average monthly minimum and maximum temperatures.

How to read a climate chart កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Climate chart/How to read a climate chart

Usage កែប្រែ

argument 1
Appears in the heading
arguments 2-37
The data. Think of it as 12 rows, one for each month, with left column for average low temperature, middle column for average high temperature and right column for precipitation.
float=
left, right or none.
clear=
left, right, both or none.
source=
Supply the source of your data

Empty syntax កែប្រែ

{{climate chart
| <!--- location --->
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|float  = <!--- left, right, or none --->
|clear  = <!--- left, right, both, or none --->
|units  = <!--- set to "imperial" if the values are in °F and inches --->
|source = <!--- source of the data --->
}}

Units កែប្រែ

In articles where SI units (°C, mm) are preferred, input the data in those units. This is the default state — no further parameters are needed. In articles where imperial units (°F, inches) are preferred, input data in those units and specify the parameter units=imperial (see below). This parameter must be used so that the units are labeled correctly and so the conversion is done properly.

Examples កែប្រែ

Float: right កែប្រែ

Amsterdam
គំនូសតាងអាកាសធាតុ (ពន្យល់)
កុ
មី
មេ
មី
សី
តុ
វិ
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
19
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
6
2
សីតុណ្ហភាពអតិ. និងអប្ប.ជាមធ្យមគិតជាសែលស្យ៊ុស (°C)
បរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបគិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)
{{climate chart
| [[Amsterdam]]
|0.5|5.4|62.1
|0.2|6.0|43.4
|2.4|9.2|58.9
|4.0|12.4|41.0
|7.8|17.1|48.3
|10.4|19.2|67.5
|12.5|21.4|65.8
|12.3|21.8|61.4
|10.2|18.4|82.1
|7.0|14.1|85.1
|3.9|9.2|89.0
|1.9|6.2|74.9
|float=right
|clear=both
}}

Float: left កែប្រែ

Bilbao
គំនូសតាងអាកាសធាតុ (ពន្យល់)
កុ
មី
មេ
មី
សី
តុ
វិ
 
 
15
 
13
6
 
 
15
 
14
6
 
 
15
 
16
7
 
 
17
 
17
8
 
 
16
 
19
11
 
 
12
 
22
14
 
 
11
 
25
16
 
 
11
 
25
16
 
 
11
 
24
14
 
 
15
 
21
12
 
 
15
 
17
9
 
 
14
 
14
7
សីតុណ្ហភាពអតិ. និងអប្ប.ជាមធ្យមគិតជាសែលស្យ៊ុស (°C)
បរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបគិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)
ប្រភព: BBC Weather
{{climate chart
| [[Bilbao]]
|6|13|15
|6|14|15
|7|16|15
|8|17|17
|11|19|16
|14|22|12
|16|25|11
|16|25|11
|14|24|11
|12|21|15
|9|17|15
|7|14|14
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/ BBC Weather]
}}

Non-float កែប្រែ

Coober Pedy
គំនូសតាងអាកាសធាតុ (ពន្យល់)
កុ
មី
មេ
មី
សី
តុ
វិ
 
 
17
 
36
21
 
 
23
 
36
21
 
 
13
 
33
18
 
 
6.5
 
28
14
 
 
13
 
23
10
 
 
14
 
19
7
 
 
7.8
 
19
6
 
 
9.2
 
21
7
 
 
8.4
 
25
10
 
 
15
 
29
14
 
 
12
 
32
17
 
 
18
 
35
19
សីតុណ្ហភាពអតិ. និងអប្ប.ជាមធ្យមគិតជាសែលស្យ៊ុស (°C)
បរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបគិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)
{{climate chart
| [[Coober Pedy, South Australia|Coober Pedy]]
|20.7|36.4|17.4
|20.8|35.7|22.8
|18.2|32.8|12.9
|14|27.6|6.5
|10.1|23.3|13.1
|7.2|18.8|14.4
|6.3|18.7|7.8
|7.4|20.7|9.2
|10.1|24.5|8.4
|13.6|28.9|14.9
|16.6|32.1|11.6
|19.1|34.6|17.5
}}

Imperial units កែប្រែ

Anchorage
គំនូសតាងអាកាសធាតុ (ពន្យល់)
កុ
មី
មេ
មី
សី
តុ
វិ
 
 
0.7
 
22
9
 
 
0.7
 
26
12
 
 
0.7
 
34
18
 
 
0.5
 
44
29
 
 
0.7
 
55
39
 
 
1.1
 
62
47
 
 
1.7
 
65
52
 
 
2.9
 
63
49
 
 
2.9
 
55
41
 
 
2.1
 
40
28
 
 
1.1
 
28
16
 
 
1.1
 
24
11
សីតុណ្ហភាពអតិ. និងអប្ប.ជាមធ្យមគិតជាសែលស្យ៊ុស (°C)
បរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបគិតជាមីលីម៉ែត្រ (mm)
{{climate chart
| [[Anchorage, Alaska|Anchorage]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|float=right
|clear=both
|units=imperial
}}