ទំព័រគំរូ:Flag template documentation


ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវឯកសារកម្មសម្រាប់ទំព័រគំរូទង់តាមបទដ្ឋាន។

បម្រើបម្រាស់កែប្រែ

{{flag template documentation|Country name|ISO|IOC|FIFA}}

ថាវរូប
Country name — ផ្គូផ្គងថាវរូបនឹង {{ទង់}} ក្នុងទំព័រគំរូទង់ដោយខ្លួនវា
ISO — កូដប្រទេស ISO 3166-1 alpha-3
IOCកូដប្រទេស IOC
FIFAកូដប្រទេស FIFA

ប្រសិនបើក្នុងចំណោមក្រមទាំងបីមិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសមួយជាពិសេស ទុកថាវរូបរៀងនោះអោយនៅទទេ។

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានដាក់លើទំព័រគំរូទង់ដោយខ្លួនវា (ស្រដៀងនឹងបែបដែលទំព័រគំរូ {{ឯកសារកម្ម}} ត្រូវបានដាក់)។ ទំព័រគំរូនេះអាស្រ័យលើអត្ថិភាពជាចាំបាច់នៃទំព័ររង /doc មួយដែលត្រឹមតែប្រើសម្រាប់សម្រង់នូវតំណអន្តរវីគី។