{{ទិន្នន័យប្រទេស {{{1}}}|flagcountry/core|variant=|size=|name=}}