ទំព័រគំរូ:Infobox college

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

{{Infobox college 
| name         = 
| native_name      = 
| image_name      = 
| caption        = 
| latin_name      = 
| motto         = 
| mottoeng       = 
| established      = 
| closed        = 
| type         = 
| affiliation      = 
| religious_affiliation = 
| endowment       = 
| stadium        = 
| baseball_field    = 
| soccer_stadium    = 
| lacrosse_stadium   = 
| president       = 
| chairman       = 
| principal       = 
| administrative officer= 
| dean         = 
| director       = 
| head         = 
| faculty        = 
| staff         = 
| enrollment      = 
| undergrad       = 
| postgrad       = 
| doctoral       = 
| other         = 
| other         = 
| fight_song      = 
| location       = 
| city         = 
| coor         = 
| campus        = 
| former_names     = 
| free         = 
| sports        = 
| colours        = 
| mascot        = 
| athletics       = 
| affiliations     = 
| website        = 
| logo         = 
| footnotes       = 
}}

Exampleកែប្រែ

Patna College
ឯកសារ:Patna College.jpg
Patna College
EstablishedJanuary 9, 1863
TypeCollege
AffiliationsPatna University
PrincipalProf. Dr. Ran Vijay Kumar
LocationPatna, Bihar, India
(25°36′28.77″N 85°10′03.06″E / 25.6079917°N 85.1675167°E / 25.6079917; 85.1675167)
SportsCricket, Hockey
ColoursRed and white         
Websitepatnacollege.edu