ទំព័រគំរូ:Infobox software

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

{{Infobox software
| name          = 
| title         = 
| logo          = <!-- Image name is enough -->
| logo caption      = 
| logo_size       = 
| logo_alt        = 
| screenshot       = <!-- Image name is enough -->
| caption        = 
| screenshot_size    = 
| screenshot_alt     = 
| collapsible      = 
| author         = 
| developer       = 
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued      = 
| latest release version = 
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| frequently updated   = <!-- DO NOT include this parameter unless you know what it does -->
| status         = 
| programming language  = 
| operating system    = 
| platform        = 
| size          = 
| language        = 
| language count     = <!-- DO NOT include this parameter unless you know what it does -->
| language footnote   = 
| genre         = 
| license        = 
| alexa         = 
| website        = {{URL|example.org}}
| standard        = 
| AsOf          = 
}}


Exampleកែប្រែ

GIMP
The GIMP icon - gnome.svg
GIMP screenshot.png
GIMP version 2.8 running on Trisquel 4.5
អ្នកបង្កើតដើមSpencer Kimball, Peter Mattis
អ្នកអភិវឌ្ឍThe GIMP Development Team
ចេញផ្សាយដំបូងមករា 1996; Expression error: Unrecognized punctuation character "០". Expression error: Unrecognized punctuation character "០". (1996-០១)
Preview release2.8.4
ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍActive
សរសេរក្នុងC and GTK+
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការLinux, Mac OS X, Microsoft Windows, FreeBSD, Solaris, AmigaOS 4
មានជា52 languages, 37 full translations[១][២]
ប្រភេទRaster graphics editor
អាជ្ញាបណ្ណGNU (L)GPLv3+ v2.7+[៣]
គេហទំព័រgimp.org
{{Infobox software
| name          = GIMP
| logo          = The GIMP icon - gnome.svg
| logo caption      = 
| screenshot       = GIMP_screenshot.png
| caption        = GIMP version 2.8 running on [[Trisquel]] 4.5
| collapsible      = 
| author         = [[Spencer Kimball (computer programmer)|Spencer Kimball]], [[Peter Mattis]]
| developer       = The GIMP Development Team
| released        = {{Start date and age|df=yes|1996|01}}
| discontinued      = 
| latest release version = 
| latest release date  = {{release date and age|2013|02|05}}<ref>{{cite web|title=NEWS for GIMP 2.8|url=http://git.gnome.org/browse/gimp/plain/NEWS?h=gimp-2-8|date=5 February 2013|accessdate=6 February 2013}}</ref>
| latest preview version = 2.8.4
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| status         = Active
| programming language  = [[C (programming language)|C]] and [[GTK+]]
| operating system    = [[Linux]], [[Mac OS X]], [[Microsoft Windows]], [[FreeBSD]], [[Solaris (operating system)|Solaris]], [[AmigaOS 4]]
| platform        = 
| size          = 
| language        = 52 languages, 37 full translations<ref>{{cite web|title=GIMP — Documentation|url=http://www.gimp.org/docs/|date=2009|work=GIMP documentation|publisher=GIMP Documentation team|accessdate=2 July 2009}}</ref><ref>{{cite web|url=http://l10n.gnome.org/module/gimp/ |title=GNOME GIMP translation statistics, see GIMP 2.6}}</ref>
| genre         = [[Raster graphics editor]]
| license        = [[GNU Lesser General Public License|GNU (L)GPLv3+]] v2.7+<ref>{{cite web|title=GIMP 2.7 RELEASE NOTES|url=http://www.gimp.org/release-notes/gimp-2.7.html|date=15 April 2011|accessdate=3 May 2012}}</ref>
| alexa         = 
| website        = {{URL|http://www.gimp.org/}}
}}

 1. GIMP — Documentation GIMP documentation. GIMP Documentation team (2009)Retrieved on 2 July 2009
 2. GNOME GIMP translation statistics, see GIMP 2.6
 3. GIMP 2.7 RELEASE NOTES (15 April 2011) Retrieved on 3 May 2012

Parametersកែប្រែ

All parameters are optional.

name
Name of the infobox. Usually, it is used to display the name of the software product, but may be anything, as it used as an internal parameter for use with frequently updated parameter, and "Stable release" / "Preview release" fields. When modifying an article which already has an infobox, be careful not to edit this parameter when frequently updated parameter is set to yes. In such cases, if you want to edit the title at the top of the infobox, use the title parameter instead.
Attention: Please do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter. This parameter should be composed of pure text.
bodystyle
CSS styling for the infobox as a whole
title
Name of the software product as displayed above the infobox. When not specified, contents of name parameter will be displayed instead.
Important note: Please do not include an image in this field. Wikipedia accessibility requirements mandates that this field should contain text that can be read by screen readers.
logo
Code for a small image to be displayed as software product's logo or computer icon. You may specify a full image syntax (see Help:Contents/Images and media) or just a file name, with or without namespace prefix. In other words, the following examples are all acceptable:
The GIMP icon - gnome.svg
File:The GIMP icon - gnome.svg
Image:The GIMP icon - gnome.svg
[[File:The GIMP icon - gnome.svg|64px]]
[[Image:The GIMP icon - gnome.svg|64px]]
logo_size
Size of the logo. Defaults to 64px.
logo caption
Caption of the logo that appears below it. Should not be used to simply provide "This is the logo of X". Reserved for special cases when a description beyond telling the obvious is needed or for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.
logo_alt
Alternative text of the logo.
screenshot
Code for an image to be displayed as software product's screenshot. You may specify a full image syntax (see Help:Contents/Images and media) or just a file name, with or without namespace prefix. In other words, the following examples are all acceptable:
GIMP_screenshot.png
File:GIMP_screenshot.png
Image:GIMP_screenshot.png
[[File:GIMP_screenshot.png|300px]]
[[Image:GIMP_screenshot.png|300px]]
caption
A caption for screenshot that appears below it. Please include this parameter only when there is an image to display.
screenshot_size
Size of the screenshot. Defaults to 300px.
screenshot_alt
Alternative text of the screenshot. Defaults to image caption.
collapsible
Whether this screenshot is by default hidden and is only shown when user clicks on a minuscule "Expand" button. Can be set to "yes". Especially useful in case of long vertical screenshot (see QQ for example)
author
Name of the original author or publisher of the software product. It can be either an individual or an organization/business. Most of the times, it only needs to be specified when developer field is populated.
developer
Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business.
released
The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use.
The content of this field should look like the following:
{{Start date and age|year|month|day}}
In case the article uses DMY as date format, use this code instead:
{{Start date and age|year|month|day|df=yes}}
If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.
discontinued
Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase "Latest release" in the infobox to "Discontinued". For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it "yes", "no" or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit it.
latest release version
The version number of the latest release of the software product. Please observe the following examples:
Example #1: If the article is about a product called Example Software whose latest version is 1.5, specify:
v1.5
Example #2: If the article is about a product called Example Software whose latest release is called Example Software 2008 and whose latest version number is 12.2, specify:
2008 (v12.2)
Example #3: If the article is about Famous Example Software 2010, which is a significant release of a product called Famous Example Software and whose latest version number is 14.0.0.25, just specify:
v14.0.0.25
Example #4: If the article is about Famous Example Software 2010 for which no update is released since its initial release-to-manufacturing (RTM), please omit this parameter unless there is an evidence that it is necessary for the reader to know this number. One reason would be the presence of preview releases of the software product which can only be distinguished from the RTM by their version number.
latest release date depends on this parameter.
latest release date
The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following:
{{Start date and age|year|month|day}}
In case the article uses DMY as date format, use this code instead:
{{Start date and age|year|month|day|df=yes}}
If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.
This parameter only works when a latest release version is present.
latest preview version
The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.
latest preview date
Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.
frequently updated
Specifies whether the infobox retrieves the software product's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date from outside the article. Users visiting the article may click the numbers directly in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).
For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it "yes", "no", "true", "false" or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit this parameter or specify nothing for it. Note, however, that if explicitly specified latest release version or latest preview version parameters are specified, the corresponding external source will be ignored. (This can be useful if the preview version is frequently updated, but the release version is not.)
To make the infobox retrieve release data from outside the article:
 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in name parameter of the infobox:
   //km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%BC:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in name parameter of the infobox:
   //km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%91%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%BC:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, add frequently updated=yes to the infobox, and delete any latest release version, latest release date, latest preview version or latest preview date parameters.
 4. Save the article.
 5. Refresh the article.
status
The development status of the computer program, such as: Planned, Active, Unmaintained, Discontinued, Stalled or Abandonware
programming language
The programming language of that subject of the article. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. Here is an example:
Code: [[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]
Result: C++ and C#
When specifying the name of the programming language please make sure that you cite your source. Unreferenced assertions in Wikipedia may be challenged or removed. If you do not have a source, do not include this parameter.
operating system
The operating system on which the given software product works. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as Cross-platform (or its redirect, Multi-platform). Please consider these examples:
 • If the software product works on all incarnations of Unix, Linux and derived operating systems, please specify:
  • [[Unix-like]]
 • If the software works unconditionally on ALL incarnations of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Microsoft Windows]] or [[Windows]]
 • If the software product works only on Windows XP and all subsequent releases of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Windows XP]] and later
 • If the software product works only on Windows XP and all subsequent releases of consumers versions of Microsoft Windows, please specify:
  • [[Windows XP]], [[Windows Vista]], [[Windows 7]] and [[Windows 8]]
   (At the time of this writing, February 2013, Windows 8 was the latest consumers release of Microsoft Windows.)
 • If the software product is released for various families of different operating systems, (such as specific versions of BSD, Linux, Mac OS and Microsoft Windows) so that listing them in the infobox gives it undue length, please leave the details to article body and specify:
  • [[BSD]], [[Linux]], [[Mac OS]] and [[Microsoft Windows]]
 • If the software is an operating system–independent web application, ignore this parameter.
platform
The computing platform on which the product runs. You might like to include the following information:
Please avoid specifying vague phrases such as "cross-platform" unless the following conditions meet:
 1. The software product has been released for numerous different platforms, so much so that including all of them causes the infobox size to grow unduly large.
 2. The article body lists the platforms under which the product runs.
If the above do not meet, then specifying such a vague phrase is the same as not specifying it.
size
Size of the installer package. Only applies to software products that are available via download. For products distributed physically in boxes or other packages, ignore this parameter. Do not forget to include your unit of measurements (i.e. Kilobytes, megabytes or gigabytes).
Note: Use a non-breaking space ("&nbsp;") to prevent numbers and units of measurements from separating when "word wrapping" occurs. You can also use {{Nowrap}} template to produce the same effect.
Observe the following examples:
 • 760&nbsp;KB → 760 KB
 • 32&nbsp;MB → 32 MB
 • {{Nowrap|842 KB}}842 KB
 • {{Nowrap|48.5 MB}}48.5 MB
For more information, visit WP:UNITS
language
Lists the natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please do not supply "Multilingual" or such vague phrases which do not add to the knowledge of the reader. Also please do not wikilink the name of languages: Readers are most likely unwilling to read about those languages. For a comprehensive list of items that should not be generally linked to, see ទំព័រគំរូ:Section link. A large list of languages can disrupt the natural flow of the article. When the list of languages grows large, consider one of the following measures:
 • Use |language count= parameter in conjunction with this parameter. This will allow the list of languages to be hidden and revealed with the click of a mouse. This method is not printer-friendly: A collapsed list does not appear on print and an expanded list may disrupt the natural flow of the article.
 • Add a link to a section of the article which lists languages. Please keep the link printer-friendly. For example, instead of "[[#Localization|Click here to see the list of languages]]", consider "35 languages; see [[#Localization|§ Localization]]". This solution is useful when the inclusion of a list of languages is important or when the localization of the subject of the article is discussed.
 • Ignore this parameter and use |language count= and |language footnote= instead. This approach is useful when the article is short and inclusion of the list of languages is unwanted or contested.
language count
Number of natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please supply a number only. Don't use this parameter if the list of languages includes less than five entries. (Please see: ទំព័រគំរូ:Section link)
If both |language= and |language count= parameters are present, the value of |language= will be collapsed under "List of languages" title.
language footnote
Use this parameter to supply citation on available translations, especially when |language= is not specified. Use of this parameter is not mandatory, as long as appropriate citation information is attached to the text. For instance, citation information may be attached to text itself in the article body or |language=, especially when there are more than one source for it information given. (E.g. when one source includes full translations and another includes partial translations; or when one source specifies the translations of one given version and another discusses what is added to that version after an update.) As a general rule, avoid citing automatically generated reports, statements about development versions or other sources of time-sensitive information.
genre
Type of program. Should be wikilinked to an article such as Geographic information system. For more information, consult List of software categories. Please do not use this field to briefly describe the role and function of the subject of the article. For example, instead of "SVG creator, editor and converter", consider using "Vector graphics editor". Instead of "PDF creator, editor, converter and viewer", consider using "Desktop publishing software". Instead of "DWG creator/editor", consider using "Computer-aided design".
license
Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. You may specify it in two forms:
 • You may specify a type of well-known license. For example:
  • Proprietary commercial software ([[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]): Software products which are licensed for use for a price. Most software today are published under this license type. (As in this example, please be sure to link to [[Proprietary software]], which is an article about this type of software, and not to [[Proprietary]], which is a disambiguation page.)
  • Freeware: Software products which are licensed for use (and sometimes redistribution) but free of charge.
  • Freemium: Software products that are provided in both freeware and commercial versions, with the free version being usable without the need for any compulsory payment, but lacking certain features (not to be confused with shareware)
  • Free software: Software products that can be used, studied, and modified without restriction, and which can be copied and redistributed in modified or unmodified form.
 • You may specify a well-known licensing scheme, such as:
Please avoid specifying phrases that makes no sense to the reader such as "Microsoft EULA", "Adobe End-User License Agreement" or "Symantec Terms of License", etc. (Always bear in mind that you are writing the article for those who do not know about the subject and come to the article to gain knowledge. You are not writing Wikipedia articles for your fellow co-editors who already know!)
licence
Same as license. Pick either license (American English) or licence (Commonwealth English), not both - select the one which matches the content of the article the template is used in.
alexa
The website's current Alexa ranking (find on Alexa.com; make sure to cite Alexa's page for this info.)
 • Put {{Increase}} (increase) OR {{Steady}} () OR {{Decrease}} (decrease) BEFORE the ranking number to indicate the change of ranking compared with the previous month.
 • Mention the date of putting the ranking number AFTER the ranking number. Put the date in parenthesis, for example: (July 2012). If you update the ranking number, update the date as well.
 • At User talk:Riley Huntley/AlexaBot.js you can request that a bot will monthly update the rank.
website
The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Therefore, you should use {{URL}} template like this: "{{URL|http://www.example.com}}". Avoid using printer-hostile forms like "[http://www.example.com Example website]".
standard
Technical standard of the software.
AsOf
Month Year.

Microformatកែប្រែ

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateDataកែប្រែ

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Infobox software

An infobox for computer software.

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
titletitle

Title of the software. If not specified the 'name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Lineoptional
namename

Name used if title not specified. This is also used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name'. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Default
PAGENAME
Lineoptional
logologo

Filename for the image e.g. 'File:The GIMP icon - gnome.svg'

Page nameoptional
logo_sizelogo_size

Size of the logo.

Default
64px
Lineoptional
logo_altlogo_alt

Alt text for the logo.

Lineoptional
logo captionlogo caption

Caption for the logo. Should not be used to simply provide 'This is the logo of X' in which case just leave blank. Reserved for special cases when a description beyond telling the obvious is needed or for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.

Stringoptional
screenshotscreenshot

File name for a screenshot of the image, e.g. 'File:GIMP_screenshot.png'

Page nameoptional
screenshot_sizescreenshot_size

Size of screenshot

Default
300px
Stringoptional
screenshot_altscreenshot_alt

Alt text for the screenshot.

Stringoptional
captioncaption

Caption for the screenshot.

Stringoptional
collapsiblecollapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

Lineoptional
authorauthor

Name of the original author or publisher of the software product. It can be either an individual or an organization/business. Most of the times, it only needs to be specified when developer field is populated.

Stringoptional
developerdeveloper

Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business.

Stringoptional
releasedreleased

The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}} In case the article uses DMY as date format, use this code instead: {{Start date and age|year|month|day|df=yes}} If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.

Stringoptional
discontinueddiscontinued

Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase 'Latestrelease' in the infobox to 'Discontinued'. For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it 'yes', 'no' or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit it.

Stringoptional
latest release versionlatest release version latest_release_version

The version number of the latest release of the software product. E.g. 'v1.5', '2008 (v12.2)',

Stringoptional
latest release datelatest release date latest_release_date

The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}}

Stringoptional
latest preview versionlatest preview version latest_preview_version

The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.

Stringoptional
latest preview datelatest preview date latest_preview_date

Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.

Stringoptional
frequently updatedfrequently updated frequently_updated

Specifies whether the infobox retrieves the software product's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date from outside the article. See main documentation page.

Stringoptional
statusstatus

The development status of the computer program, such as: Planned, Active, Unmaintained, Discontinued, Stalled or Abandonware

Stringoptional
programming languageprogramming language programming_language

The programming language of that subject of the article. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. E.g. '[[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]'.

Stringoptional
operating systemoperating system operating_system

The operating system on which the given software product works. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as Cross-platform (or its redirect, Multi-platform). E.g. '[[Unix-like]]' for software which runs on all versions of unix/linux, '[[Microsoft Windows]]' or '[[Windows]]', '[[Windows XP]] and later'. If the software is an operating system–independent web application, ignore this parameter.

Stringoptional
platformplatform

The computing platform on which the product runs. Can be specific processors like '[[IA-32]]' (i386), '[[x86-64]]' 'Itanium', 'ARM' or 'MIPS'.

Stringoptional
sizesize

Size of the installer package. Only applies to software products that are available via download. E.g. '{{Nowrap|48 MB}}'.

Stringoptional
languagelanguage

Lists the natural languages in which the software product user interface can interact with user. Please do not supply 'Multilingual' or such vague phrases.

Stringoptional
language countlanguage count

Number of natural languages in which the software product user interface can interact with user.

Numberoptional
language footnotelanguage footnote

Use this parameter to supply citation on available translations.

Stringoptional
genregenre

Type of program. Should be wikilinked to an article such as '[[Geographic information system]]'. For more information, consult List of software categories.

Page nameoptional
licenselicense

Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. E.g. '[[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]', '[[Freeware]]', '[[Free software]]', '[[GNU General Public License]]', '[[GNULesserGeneralPublicLicense] ]', '[[BSDLicense]]'.

Stringoptional
licencelicence

Alternative to license for articles using Commonwealth English.

Stringoptional
alexaalexa

The website's current Alexa ranking. See main documentation page for details on automatic update.

Stringoptional
websitewebsite

The web site URL of the software package. Use '{{URL|http://www.example.com}}'.

Stringoptional
standardstandard

Technical standard of the software.

Stringoptional
AsOfAsOf

Month Year.

Stringoptional
bodystylebodystyle

CSS styling for the infobox as a whole

Stringoptional

See alsoកែប្រែ