ទំព័រគំរូ:Portal bar

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

This template will take up to eighteen portal links. To add the template to a page, simply use the following code:

{{Portal bar|portal 1|portal 2|...|portal 18}}

Exampleកែប្រែ

{{Portal bar|Biology|Fungi|Plants|Science}}

This yields:

See alsoកែប្រែ