ទំព័រគំរូ:Release date and age

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

Syntaxកែប្រែ

Full syntax
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes |br=yes}}
Common usage
{{Start date and age |yyyy|mm|dd}}   to display result in March 4, 2010; 4 months ago format
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes}}   to display result in 4 March 2010; 4 months ago format
Description of parameters
Parameter Description
yyyy Four digits indicating the year. The year must always appear in a 4-digits form.
mm A number between 1 to 12, indicating the month. Leading zeros in the number are ignored.
dd A number between 1 to 31, indicating the day of the month. Leading zeros in the number are ignored.
df= The optional parameter df can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, date will be displayed in DMY format: 4 March 2010. When set something other than yes or when this parameter is not included, date will be displayed in MD,Y format: March 4, 2010.

As for choosing the right format to use, consult Manual of Style (dates and numbers): Full date formatting.

br= The optional parameter br can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, a line break will be inserted between the date and the age. When set something other than yes or when this parameter is not included, a breaking space will be inserted between the date and the age. In either case, a semicolon separates the date and age, immediately before the line break or space.

Examplesកែប្រែ

Syntax Result
{{Start date and age|2010|01|02}} មករា 2, 2010; 13 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2010-០១-02)
{{Start date and age|2008|08|09}} សីហា 9, 2008; 14 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2008-០៨-09)
{{Start date and age|2003|07|05}} កក្កដា 5, 2003; 19 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2003-០៧-05)
{{Start date and age|2010|1|2|df=yes}} 2 មករា 2010; 13 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2010-០១-02)
{{Start date and age|2008|8|9|df=yes}} 9 សីហា 2008; 14 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2008-០៨-09)
{{Start date and age|2003|7|5|df=yes}} 5 កក្កដា 2003; 19 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2003-០៧-05)
{{Start date and age|2009|9|9|br=yes}} កញ្ញា 9, 2009;
13 ឆ្នាំកន្លងទៅ
 (2009-០៩-09)

Use in microformatsកែប្រែ

ទំ.គំរូនេះផងដែរក៏ត្រឡប់នូវកាលបរិច្ឆេទលាក់ដោយ CSS, ក្នុងទម្រង់ en:ISO 8601 ដែលមួយឬច្រើននៃ មីក្រូហ្វ័រម៉ាតត្រូវការតទៅនេះ៖

ជាធម្មតា ប៉ុន្តែមិនជានិច្ចទេ នៅក្នុងប្រអប់ព័ត៌មាន ឬទំ.គំរូស្រដៀងនេះ ឬតារាង។

ការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុង hCard គឺសម្រាប់អង្គការ ទីកន្លែងចាត់តាំង និងស្រដៀងនឹងនេះ សូមប្រើ {{Birth date}} ឬ {{Birth date and age}} សម្រាប់មនុស្ស។

ស្រដៀងគ្នាដែរ {{End date}} ត្រឡប់កាលបរិ.ជា (class="dtend") របស់ hCalendar ។ សូមមើល គម្រោងមីក្រូហ្វ័រម៉ាត សម្រាប់ការពណ៌នាវែងជាងនេះ។

ដែនកំណត់កែប្រែ

ទំ.គំរូនេះគ្មានការទុកបម្រុងដើម្បីស្រាយជាមួយប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី។ ទៀតសោត ISO 8601 ទាមទារឲ្យមានការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមុននឹងការប្រើឆ្នាំក្រៅខ្ទង់ចន្លោះ ស.ស 1583–9999 ។ ដូចនេះការប្រើប្រាស់ទំ.គំរូនេះសម្រាប់ប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី ឬកាលបរិ.ក្រៅខ្ទង់នោះតាំងបង្កើតជាអំំណះអំណាង "មិនពិត" នៃការអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋាន ISO 8601 ។

អ្នកកែប្រែជួបប្រទះនឹងប.បម្រាស់នេះគួរប្ដូរកាលបរិ.ទៅជាពាក្យពេជន៍លាត គ្មានទំ.គំរូ ឬបើមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើដូច្នេះ លើកឡើងនូវវិបាកនៅលើទំ.សន្ទនារបស់ទំ.គំរូនេះ។