ឧទាហរណ៍កែប្រែ

កូដ លទ្ធផល
{{see also2}}
{{see also2|[[Article]]}}
{{see also2|[[Article]]|[[Article]]}}
{{see also2|[[Article]]|[[Article]]|[[Article]]}}

និងជាបន្តបន្ទាប់បានដល់ 15 ថាវរូប។