ទំព័រគំរូ:Subcat guideline

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

{{Subcat guideline|<guideline category>|<category sort key>|<shortcut>|<shortcut>|...}}

New guidelines require approvalកែប្រែ

If you're writing a new guideline, or substantially revising one, please remember to give the community significant time to consider your proposal. See WP:PROPOSAL for the current best practice on advertising proposals.

For a short introduction on how to go from a proposal to a Wikipedia style guideline, see: Category:Wikipedia proposals and How to contribute to Wikipedia guidance.

Parametersកែប្រែ

 1. <guideline category>: one of the following should be used:
  • behavioral guideline
  • content guideline
  • deletion guideline
  • editing guideline
  • naming convention
  • notability guideline
  • style guideline
 2. <category sort key>: for e.g. notability or naming conventions guidelines, sort by what is in the parentical disambiguator, examples:
 3. <shortcut>: optional, shortcut like for instance WP:SHORT
 4. <shortcut>: Optional second shortcut. Five shortcuts can be passed in total, each as a separate parameter.


See alsoកែប្រែ