ទំព័រគំរូ:Tdeprecated

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

{{tdeprecated|old template name|new template name}} (categorises to Deprecated templates).
{{tdeprecated|old template name|new template name|date=ខែវិច្ឆិកា ២០២២}} (categorises to Templates deprecated since ខែវិច្ឆិកា ២០២២).