ទំព័រគំរូ:Tl-nav

ទំព័រគំរូភ្ជាប់តំណទំព័រគំរូ
តំណរចនាបថ បានភ្ជាប់តំណ មិនបានភ្ជាប់តំណ បានភ្ជាប់តំណជាមួយ subst: បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងឃ្នាប បានភ្ជាប់តំណរួមទាំងពាក្យពេចន៍ឆ្លាស់
រចនាបថពាក្យពេចន៍ ជម្រើស {{tlg}} --
nolink=yes
subst=yes
braceinside=yes
alttext=FOO
ធម្មតា -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
ទូរលិខ.
tt=yes
{{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
ដិត
bold=yes
{{tlb}}
ទូរលិខ.ដិត
bold=yes|tt=yes
{{tlxb}}
ទូរលិខ.ទ្រេត
italic=yes|tt=yes
{{tlxi}}
កូដ
code=yes
{{tlc}}
សម្គាល់: {{tlg}} មានភាពទូទៅបំផុតដែលអោយមានបន្សំនៃជម្រើសខាងលើ។