ទ្រឹស្ដីបទ​ម៉ូម៉ង់​បី

ក្នុង​វិស្វកម្ម​ស៊ីវិល និង គ្រោង​វិភាគ, ទ្រឹស្ដីបទ Clapeyron នៃ​ម៉ូម៉ង់​បី ជា​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ម៉ូម៉ង់​ពត់​ នៅ​ត្រង់​ទម្រ​​បី​ជាប់​គ្នា​នៃ​ធ្នឹម​ដេក។ តាង A, B, C ជា​ចំណុច​ទម្រ​បី​ជាប់​គ្នា និង តាង ជា​ប្រវែង AB និង ជា​ប្រវែង BC និង តាង និង ជា​បន្ទុក​ក្នុង​មួយ​ឯកតា​ប្រវែង​នៃ​អង្កត់​ទាំង​នេះ។ ម៉ូម៉ង់​ពត់ នៅ​ត្រង់​ចំណុច​ទាំង​បី​ទាក់ទង​គ្នា​តាម ៖