ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា

ក្នុងពិជគណិត ទ្រឹស្តីបទ​ផលគុណ​កត្តា​គឺ​ជា​ទ្រឹស្តីបទ​សំរាប់​រក​កត្តា​នៃ​ពហុធា (កន្សោមដែលក្នុងនោះតួនិមួយៗត្រូវបានគេបូក ដក ឬ គុណតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍៖ ) ។

ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តាពោលថា ពហុធា មាន ជាកត្តាលុះត្រាតែ

ឧទាហរណ៍កែប្រែ

រកកត្តានៃពហុធា   ។ ដោយ   នោះគេថា   ចែកដាច់នឹង   ។ គេបាន   អាចសរសេ

 

ហេតុនេះ   និង   ជាកត្តនៃ