ធម្មទេសនា កែប្រែ

 

ជាទូទៅមនុស្សលើពិភពលោកតែងមានជំនឿផ្សេងៗគ្នា ។ ក្នុងការជឿនោះមនុស្សម្នាក់តែងមានទស្សនះរៀងៗខ្លូន ឬតាមឪម៉ែរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែក្នុងសាសនាណាក៏ដូចសាសនាណាដែរ តែងតែពន្យល់អប់រំអោយចេះគោរព ស្រលាញ់ មេត្តា អធ្យាស្រ័យ រវាងគ្នានឹងគ្នា ។