ព្រះត្រ័យបិដក > សុត្តន្តបិដក > ខុទ្ទកនិកាយ > ធម្មបទគាថា

ធម្មបទ ប្រែថា គន្លងនៃធម៌ ឬ ធម៌ ដែលជាផ្លួវ សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅរក សេចក្តីសុខសម្រាន្ត ក្នុងជីវិត របស់បុគ្គលម្នាក់ ៗ ។ ធម្មបទគាថា (អដ្ឋកថា ឈ្មោះបរមត្ថជោតិកា ឬ ដែលគេស្គាល់​​ថា ធម្មបទដ្ឋកថា) ជាផ្នែកមួយ នៃគម្ពីរ ខុទ្ទកនិកាយ ដោយមានបទធម៌ តែងជាឆន្ទ ឬ ជាកាព្យភាសាបាលី បែងចេញជា​ ២៦ វគ្គ គឺ ៖

 1. យមកវគ្គ
 2. អប្បមាទវគ្គ
 3. ចិត្តវគ្គ
 4. បុប្ផវគ្គ
 5. ពាលវគ្គ
 6. បណ្ឌិតវគ្គ
 7. អរហន្តវគ្គ
 8. សហស្សវគ្គ
 9. បាបវគ្គ
 10. ទណ្ឌវគ្គ
 11. ជរាវគ្គ
 12. អត្តវគ្គ
 13. លោកវគ្គ
 14. ពុទ្ធវគ្គ
 15. សុខវគ្គ
 16. បិយវគ្គ
 17. កោធវគ្គ
 18. មលវគ្គ
 19. ធម្មដ្ឋវគ្គ
 20. មគ្គវគ្គ
 21. បកិណ្ណកវគ្គ
 22. និរយវគ្គ
 23. នាគវគ្គ
 24. តណ្ហាវគ្គ
 25. ភិក្ខុវគ្គ
 26. ព្រាហ្មណវគ្គ

ឯកសារ​យោងកែប្រែ

 1. ធម្មបទ