រាជធានីលពបុរី ជារាជធានីនៅសម័យមហានគរ។ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តលពបុរី ត្រង់ ប្រាសាទស្វា