គឺជានាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីភាវៈមានជីវិតនិងមានចលនាក្នុងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។