នាវាចរណ៏ គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើចំណុចប្រសព្វអំពីវិធីថែរក្សាឧបករណ៏សម្រាប់ពិនិត្យ​ ហើយនឹង ការពិនិត្យចលនាដ័បិនប្រសប់ ឬ ពីកន្លែងយានមួយទៅកន្លែងយានមួយផ្សេងទៀត។ ការសិក្សាអំពីនាវាចរណ៏បានរាប់បញ្ជូលក្នុងប្រភេទទូទៅទំាងបួនដូចជា: នាវាចរណ៏ផ្លូវគោក , នាវាចរណ៏ផ្លូវទឹក ,នាវាចរណ៏ផ្លូវអាកាស ,ហើយនឹងយានអវកាស។ វាផងដែរគឺជាក្រុមនៃរបៀបប្រើសំរាប់ធ្វើឯកទេសកម្ម ដោយដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនាវាចរណ៏បានធ្វើការងារក្នុងនាវាចរណ៏នោះ។ វិធីដែលធ្វើអោយមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការតាំងលំនៅរបស់ស្ថានភាពនាវាចរណ៏បានប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូនៃការតាំងទីលំនៅ។ នាវាចរណ៏,ជាការពង្រឹកវិញ្ញាណមួយដែលអាចផ្ដល់អោយនៅជំនាញជាច្រើនឫការសិក្សាដែលធ្វើអោយជាប់ទាក់ទងក្នុងការកំណត់នៃទីកន្លែង និង ការបង្ហាញផ្លូវ។ នៅក្នុងវិញ្ញាណជាច្រើន​,​ នាវាចរណ៏បានរាប់បញ្ជូលជាមួយ ការដឹកនាំ ហើយនាវាចរណ៏ថ្មើងជើង។ សំរាប់ពត័មានអំពីយុទ្ឋសាស្ដ្រនាវាចរណ៏ផ្សេងៗដែលមនុស្សប្រើ សូមទស្សនាអំពីនាវាចរណ៏ក្រុមមនុស្ស។

[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:]]